งานวิจัย

ด้านโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์

จากการบ่มเพราะความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งสามและการบูรณาการข้ามศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ให้บริการชุมชนด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน โดยใช้งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ร่วมสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการที่ดำเนินงานในปัจจุบัน ได้แก่

หนองจิกโมเดล

เสริมสร้างคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการ 3 ศาสตร์ ทั้งสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม)

โครงการวัดบันดาลใจ

โครงการที่จะพลิกฟื้นวัดอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ให้กลับมามีชีวิต ทั้งพื้นที่เชิงกายภาพ และกิจกรรม

Permaculture เรียนรู้วิถีการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”

ดูเพิ่มเติม

ด้านสถาปัตย์

โครงการ หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชน

หลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพื้นที่สุขภาวะในชุมชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ จากปัญหาและสถานการณ์จริงในชุมชน

ลานกีฬาพัฒน์ 2

ลานกีฬาที่คนในชุมชนจะได้เข้ามามีส่วนรวมในการ “สร้าง” และ “พัฒนา” เพื่อสืบสานให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ต่อคนในชุมชน ทุกเพศ ทุกวัยอย่างแท้จริง

ดูเพิ่มเติม

ด้านศึกษาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ

โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่จะปฏิรูปการศึกษาในระดับจังหวัด เริ่มดำเนินการนำร่องใน ๖ จังหวัด คือ จังหวัดสตูล จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา ๒๕

Partnership School เพิ่มพลังวิสัยทัศน์ ผอ. สู่การเป็นครูของครู (Super Coach)

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จับมือ สถาบันอาศรมศิลป์ พัฒนาโรงเรียน Partnership School เพิ่มพลังวิสัยทัศน์ ผอ. สู่ การเป็นครูของครู (Super Coach) ห้องเรียนหัวใจการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียน WHOLE SCHOOL TRANSFORM

ดูเพิ่มเติม

ด้านผู้ประกอบการสังคม

Permaculture เรียนรู้วิถีการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”

ดูเพิ่มเติม

ด้านอื่นๆ

โครงการพื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา

ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ของนักเรียนรู้ที่จะก่อตัวเป็นเครือข่ายต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยสนับสนุนให้คนในวัยทำงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการของการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าถึงสุขภาวะทางปัญ

วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ รู้ ตื่นและเบิกบาน

วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ: รู้ ตื่น และเบิกบาน สื่อกลางในการนำเสนอตัวอย่างการทำความดีจาก นักเรียน ครู พระ และผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม