ผลงานเด่น

ด้านโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์

จากการบ่มเพราะความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทั้งสามและการบูรณาการข้ามศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ให้บริการชุมชนด้วยการร่วมมือกับเครือข่ายการเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ ดำเนินโครงการเพื่อชุมชน โดยใช้งานวิจัยและกระบวนการเรียนรู้ร่วมสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โครงการที่ดำเนินงานในปัจจุบัน ได้แก่

หนองจิกโมเดล

เสริมสร้างคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็ง ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการ 3 ศาสตร์ ทั้งสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม)

โครงการวัดบันดาลใจ

โครงการที่จะพลิกฟื้นวัดอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธ ให้กลับมามีชีวิต ทั้งพื้นที่เชิงกายภาพ และกิจกรรม

Permaculture เรียนรู้วิถีการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”

ดูเพิ่มเติม

ด้านสถาปัตย์

ลานกีฬาพัฒน์ 2

ลานกีฬาที่คนในชุมชนจะได้เข้ามามีส่วนรวมในการ “สร้าง” และ “พัฒนา” เพื่อสืบสานให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ต่อคนในชุมชน ทุกเพศ ทุกวัยอย่างแท้จริง

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะและอาคารสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (THAI HEALTH PROMOTION FOUNDATION)

สถาปัตยกรรมต้นแบบของการมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย ใจ จิตวิญญาณ อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ดูเพิ่มเติม

ด้านศึกษาศาสตร์

Partnership School เพิ่มพลังวิสัยทัศน์ ผอ. สู่การเป็นครูของครู (Super Coach)

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จับมือ สถาบันอาศรมศิลป์ พัฒนาโรงเรียน Partnership School เพิ่มพลังวิสัยทัศน์ ผอ. สู่ การเป็นครูของครู (Super Coach) ห้องเรียนหัวใจการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียน WHOLE SCHOOL TRANSFORM

โจ๊ะมาโลลือหล่า โรงเรียนวิถีชีวิต

โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ชุมชนปกากะญอ บ้านสบลาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอาศรมศิลป์เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนห่างไกล ต่างวัฒนธรรม

Learning Cluster เครือข่ายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนเทศบาล

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ดูเพิ่มเติม

ด้านผู้ประกอบการสังคม

Permaculture เรียนรู้วิถีการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”

ดูเพิ่มเติม

ด้านอื่นๆ

วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ รู้ ตื่นและเบิกบาน

วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ: รู้ ตื่น และเบิกบาน สื่อกลางในการนำเสนอตัวอย่างการทำความดีจาก นักเรียน ครู พระ และผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ

ดูเพิ่มเติม