สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการฝึกงานของ นิสิต-นักศึกษา โดยนิสิต-นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานบนฐานงานจริง(Work-Based Learning) และโจทย์ปัญหาจริง (Problem-Based Learning) ร่วมกับผู้อื่น ร่วมกับชุมชน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกๆขั้นตอนของการทำงาน ในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ เอื้อต่อการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ โดยสถาบันมีความมุ่งหวังเพื่อให้นิสิต-นักศึกษาได้รับประโยชน์ ทั้งความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในสภาวะต่างๆ ตระหนักถึงคุณค่าของงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรมและวิชาชีพ มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่น มีจิตอาสา และสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน ท้องถิ่น สังคม และสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีนิสิต-นักศึกษาจำนวนมากที่มีความประสงค์ขอเข้าฝึกงานกับสถาบันอาศรมศิลป์ ทางสถาบันฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษาเพื่อการพิจารณาเข้าฝึกงานไว้ ดังนี้

เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครฝึกงาน

  1. Portfolio รวบรวมผลงานของนักศึกษา โดยผลงานที่รวบรวมมานั้นเป็นผลงานที่ทำขึ้นด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การ drawing งานวาด (painting) งานปั้น งาน graphics ภาพถ่าย งานไม้ งานออกแบบ เป็นต้น โดยที่งานทั้งหมดนั้นสามารถแสดงให้เห็นได้ถึงความสนใจในงานออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์
  2. Resume ประวัติโดยย่อของนักศึกษา
  3. Transcript ใบแสดงผลการเรียน
  4. เอกสารขออนุญาตฝึกงาน และเอกสารตอบรับนิสิตฝึกงาน จากทางมหาวิทยาลัย

ระบุสตูดิโอที่สนใจเข้าฝึกงาน

  • สตูดิโอออกแบบ
  • สตูดิโออนุรักษ์
  • สตูดิโอชุมชน
  • สตูดิโอไม้ไผ่
  • สตูดิโอLandscape

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดโครงการของสตูดิโอต่างๆ ได้ทางเวบไซต์สถาบัน หมวดผลงาน

ระบุระยะเวลาการฝึกงาน

วันที่เริ่มฝึกงานและวันที่สิ้นสุดการฝึกงาน และระบุวันที่สิ้นสุดการส่งเอกสารตอบกลับ เรื่องการตอบรับนิสิตฝึกงานที่สถาบันอาศรมศิลป์ต้องตอบกลับเอกสารของทางมหาวิทยาลัย

ระบุความประสงค์เรื่องหอพัก

ถ้ามีความประสงค์ต้องการหอพักทางสถาบันอาศรมศิลป์จะมีหอพักแนะนำให้ แต่ทางนักศึกษาต้องติดต่อและดำเนินการด้วยตนเอง

เหตุผลที่สนใจ และความคาดหวังที่จะได้รับจากการฝึกงานในครั้งนี้

ส่งเอกสารได้ที่อีเมล [email protected]