ด้านศึกษาศาสตร์

ด้านศึกษาศาสตร์


การเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ

โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เป็นโครงการหนึ่งของรัฐบาลที่จะปฏิรูปการศึกษาในระดับจังหวัด เริ่มดำเนินการนำร่องใน ๖ จังหวัด คือ จังหวัดสตูล จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดระยอง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา ๒๕

Partnership School เพิ่มพลังวิสัยทัศน์ ผอ. สู่การเป็นครูของครู (Super Coach)

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จับมือ สถาบันอาศรมศิลป์ พัฒนาโรงเรียน Partnership School เพิ่มพลังวิสัยทัศน์ ผอ. สู่ การเป็นครูของครู (Super Coach) ห้องเรียนหัวใจการเปลี่ยนแปลงทั้งโรงเรียน WHOLE SCHOOL TRANSFORM

โจ๊ะมาโลลือหล่า โรงเรียนวิถีชีวิต

โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ชุมชนปกากะญอ บ้านสบลาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอาศรมศิลป์เพื่อสร้างการเข้าถึงสิทธิและโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในชุมชนห่างไกล ต่างวัฒนธรรม

Learning Cluster เครือข่ายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างโรงเรียนเทศบาล

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

แผนที่คนดี (People Mapping)

สร้างการเรียนรู้ที่จะมองเห็นความดีของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็น คนเล็กคนน้อยที่สังคมเคยมองข้าม ผ่านการฝึกฝนทักษะการฟัง อย่างลึกซึ้ง การจับประเด็นและบันทึกคุณค่าความดี การเรียนรู้ แบบกลุ่ม และการสร้างสื่อสาธารณะอย่างเหมาะสม