ครูหัวใจใหม่ การศึกษาองค์รวม | Holistic Teacher

Holistic Teacher ครูหัวใจใหม่ การศึกษาองค์รวม

สื่อสร้างสรรค์สำหรับคุณครู พี่เลี้ยงเด็กเล็ก พ่อ แม่ ตลอดจน ทุกคนในสังคม ซึ่งล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมสำคัญรอบตัวของเด็กเล็ก โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม Holistic Learning Creative Media and Content ชุดสื่อครูหัวใจใหม่ สถาบันอาศรมศิลป์ ตระหนังถึงความสำคัญการพัฒนาการศึกษา หัวใจสำคัญของการพัฒนาชาติ เริ่มต้นที่เด็กเล็ก  “ปฐมวัย โอกาสทองของการพัฒนาชาติ” ดำเนินงานผลิตสื่อสร้างสรรค์ ผ่านการรวบรวมองค์ความรู้ ด้วยระบบการเก็บข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อนำเนื้อหาสาระมาผลิตเป็นชุดสื่อ ในรูปแบบชุดวิดีทัศน์ ความรู้ที่สร้างสรรค์ ทันสมัย ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

ชุดสื่อวีดิทัศน์การศึกษาองค์รวมรวบรวมองค์ความรู้การดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อครูและพ่อแม่ผู้ปกครองได้นำไปใช้ได้จริง และชุดสื่อแรงบันดาลใจการศึกษาองค์รวม ถอดประสบการณ์ มุมมองจากชีวิตครูเพื่อเข้าถึงคุณคาแท้ของ ครูหัวใจใหม่

สนับสนุนโดย

กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่ายการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม อาทิ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนอนุบาลบ้านรัก มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา