ต่างประเทศ

ต่างประเทศ


มหาวิทยาลัยชิงหวา Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกัมหาวิทยาลัยชิงหวา ภายใต้กรอบความร่วมมือในการทำงาน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า และจัด Joint workshop ร่วมกัน โดยมีเมืองเก่าสงขลาเป็นฐานการเรียนรู้

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมและการออกแบบ The Oslo School of Architecture and Design (AHO) ประเทศนอร์เวย์

สถาบันอาศรมศิลป์ มีข้อตกลงความร่วมมือกับ AHO ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งของนอร์เวย์  ในงานด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยร่วมกันดำเนินโครงการต่างๆ และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน

เครือข่ายการศึกษาแบบองค์รวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APNHE)

สถาบันอาศรมศิลป์ได้เข้าร่วมและมีบทบาทในเครือข่ายการศึกษาแบบองค์รวมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาแบบองค์รวมระหว่างนักจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic Education) จากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

มหาวิทยาลัยโดชิชะ (Doshisha University) ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันอาศรมศิลป์ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโดชิชา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ในการดำเนินงานโครงการทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านการจัดการศึกษาแบบองค์รวม

Southern Oregon University, School of Education (SOU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น โอเรกอน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ การเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการศึกษาแบบองค์รวม และการพัฒนาบุคลากร

ENSA Paris-Belleville ประเทศฝรั่งเศส

สถาบันอาศรมศิลป์ มีข้อตกลงความร่วมมือ กับ ENSA Paris-Belleville ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ การจัดประชุม Workshop อบรม สัมมนา และการแลกเปลี่ยน