สถาบันอาศรมศิลป์

ครูโค้ช” ผู้สร้างเด็กแห่งอนาคต

โครงการ “พัฒนาคนระยอง ให้เป็นครูระยอง” ครูโค้ช” ผู้สร้างเด็กแห่งอนาคตพัฒนาคนระยองให้เป็นครูระยอง สู่จังหวัดจัดการศึกษาด้วยตนเอง สร้างสรรค์นักออกแบบการจัดการเรียนรู้  “บนฐานสมรรถนะ” (Competency based-content designer) ที่เท่าทันสถานการณ์ความต้องการของ

ประกาศรับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์

รับสมัคร อาจารย์สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ คุณสมบัติ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม หรือการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ชุมชน หรือผังเมือง ที่อยู่อาศัย หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง หรือการจัดการมรดกวัฒนธรรม

เปิดรับสมัครหลักสูตร ผู้สร้างโรงเรียนแห่งอนาคต (Who Creates Learning of the Future?)

สร้างสรรค์นักจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันสถานการณ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Work-Based Learning) และกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (

กิจกรรม Round Table “หลากเรื่องเล่าของเหล่าหยดน้ำ”

” หลากเรื่องเล่าของเหล่าหยดน้ำ “ เมื่อเหล่าหยดน้ำของสายธารการเรียนรู้ทั้ง 3 สาขา ประกอบด้วย สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ผู้ประกอบการสังคม) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแชร์ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Le

[อาศรมโสเหล่] ในวันที่โลกเปลี่ยน RESILIENT CITIES เมือง+คนที่ต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด

สถาปนิกชุมและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จัดกิจกรรม อาศรมโสเหล่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการระหว่างบุคลากร ในหัวข้อ Resilient Cities นำโดยอาจารย์ ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ประธานสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ คุณ ธนภรณ์ รว

เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง Transformative Learning

หนังสือที่รวบรวมวิถีคิดจากนักเรียนรู้ 24 ท่าน ที่ล้วนเคยเผชิญช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่าน พวกเขาตั้งคำถาม เรียนรู้ ทบทวน และไตร่ตรองประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอ จนค้นพบพลังการเรียนรู้ของตนเองที่ทำให้สามารถยืนหยัดและขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสง่

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอาศรมศิลป์ (รอบ2) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู สถาบันอาศรมศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในสาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ2)

สถาบันอาศรมศิลป์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ2)

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอาศรมศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
1 2 3 23