สถาบันอาศรมศิลป์

งานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันอาศรมศิลป์ 2565

งานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันอาศรมศิลป์ 2565 | วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 - 12.15 น. | ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรพินทร สถาบันอาศรมศิลป์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักการประกอบการทางสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสํานักการประกอบการทางสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าในสํานักการประกอบการทางสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าในสํานักการประกอบการทางสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ประจําปีการศึกษา 2565

ให้ทุนเรียนครูฟรี! เพื่อสร้างคนระยองรุ่นใหม่ให้เป็นครูระยอง

สนับสนุนทุนโดยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยและบ.กรีนสปอต จำกัด โดยคุณโชติ โสภณพานิช และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย จ.ระยอง (RILA) และสถาบันพัฒนาครูระยอง (RTA)
1 2 3 24