สถาบันอาศรมศิลป์

“รักษ์ดี” อนิเมชั่น บอกเล่าแนวคิด “การทำธุรกิจสังคมเพื่อการอนุรักษ์”

"รักษ์ดี" อนิเมชั่นสั้นๆ บอกเล่าแนวคิด "การทำธุรกิจสังคมเพื่อการอนุรักษ์" ที่มีวิธีการอนุรักษ์บ้านเก่าและชุมชนให้เข้ากับยุคสมัยใหม่อย่างกลมกลืน และจะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและยั่งยืนต่อไป ผลิตโดยโครงการ "ร่วมทุนรักษ์ดี" สตู

โครงการฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร

โครงการเพื่อการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมและเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม(น.ส.รัตนิน สุพฤฒิพาณิชย์, น.ส.แพรวพรสุขัษเฐียร)เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่มกราคม 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยกำลังความร่วมมือของชาวชุมชนเอง โดยมีส
1 22 23 24