ให้ทุนเรียนครูฟรี! เพื่อสร้างคนระยองรุ่นใหม่ให้เป็นครูระยอง

มาร่วมพลิกคุณภาพของผู้เรียนให้มีสมรรถนะเท่าทันทั้งสังคมไทยและสังคมโลก 

มีหลากหลายสาขาของความเป็นครูแห่งอนาคตให้เลือกเรียนตามความถนัดเเละความสนใจ 

งานนี้สนับสนุนทุนโดยมูลนิธินโยบายสาธารณะไทยและบ.กรีนสปอต จำกัด โดยคุณโชติ โสภณพานิช และความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันการเรียนรู้ของคนทุกช่วงวัย จ.ระยอง (RILA) และสถาบันพัฒนาครูระยอง (RTA) 

แล้วเราจะก้าวไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของสังคมระยองยุคใหม่ เพื่อพัฒนาคนให้ทันการพัฒนาเมือง อย่างไม่ทิ้งรากเหง้าของตนเองและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ไปด้วยกัน