ปริญญาตรี

รับการบ่มเพาะก้าวสำคัญของการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ฝึกฝนให้นักศึกษามีคุณสมบัติและศักยภาพในตนเอง ครบทั้ง 3 ด้าน คือ เข้าถึง “คุณค่า” แท้ในวิชาชีพด้วยการแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม มี ”ทักษะ” ในศาสตร์วิชาอย่างเป็นเลิศ เป็นผู้มี “ความรู้” ในวิชาชีพรอบด้านอย่างเชี่ยวชาญ นักศึกษาทุกหลักสูตร จะก้าวสู่อนาคตแห่งผู้นำประสบความสำเร็จในวิชาชีพ อย่างกล้าหาญทางจริยธรรม

สถาบันอาศรมศิลป์ เปิดให้บริการวิชาการ ด้วยการจัดการเรียนรู้ในระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ดังนี้