งานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันอาศรมศิลป์ 2565

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

(๑) ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ จากเว็บไซต์ https://student.arsomsilp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
(๒) ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัตร
(๓) กำหนดการรับประสาทปริญญาบัตร (มีกำหนดการละเอียดแนบ)

กำหนดการ

รูปแบบการแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท
บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

(ไม่ได้สวมชุดครุย ใช้ชุดที่สถาบันฯ กำหนดและติดเข็มเงินสัญลักษณ์สถาบันฯ ที่หน้าอกซ้าย)

สาขาวิชาบริเวณเหนือแขนครุย บริเวณคอและสาบเสื้อด้านหน้าครุย ดังนี้
ปริญญาตรี
: แถบสีประจำสำนัก มี ๑ แถบคู่กับสีแดง ปริญญาโท : แถบสีประจำสำนัก มี ๒ แถบ คู่กับสีแดง
สีประจำสานัก : สำนักการศึกษาแบบองค์รวม – สีแสด 
สำนักสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม – สีเขียว :
สำนักการประกอบการทางสังคม – สีม่วง

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นข้าราชการพลเรือน
หมายเหตุ

๑. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ให้ติดต่อขอรับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรได้ด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลาทาการพร้อมสำเนาบัตรประชาชน

 ▪ กรณีมอบฉันทะให้มารับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะมาแสดง พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ภายใน ๑ เดือน

๒. หากปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อแก้ไขได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่รับประสาทปริญญาบัตร (พร้อมแนบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรฉบับจริงที่ขอแก้ไขด้วย)

กำหนดการงานพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันอาศรมศิลป์ ครั้งที่ ๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๑๕ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารรพินทร สถาบันอาศรมศิลป์

ประกาศสถาบันอาศรมศิลป์ ฉบับที่ ๑๗ /๒๕๖๕ เรื่อง พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕