งานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันอาศรมศิลป์ 2565

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต

(๑) ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อและขึ้นทะเบียนบัณฑิต/มหาบัณฑิตโดยการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ จากเว็บไซต์ https://student.arsomsilp.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕
(๒) ผู้สำเร็จการศึกษาที่ไม่ดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตจะไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาบัตร
(๓) กำหนดการรับประสาทปริญญาบัตร (มีกำหนดการละเอียดแนบ)

รูปแบบการแต่งกายของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตหลักสูตรปริญญาตรี และหลักสูตรปริญญาโท
บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

(ไม่ได้สวมชุดครุย ใช้ชุดที่สถาบันฯ กำหนดและติดเข็มเงินสัญลักษณ์สถาบันฯ ที่หน้าอกซ้าย)

สาขาวิชาบริเวณเหนือแขนครุย บริเวณคอและสาบเสื้อด้านหน้าครุย ดังนี้
ปริญญาตรี
: แถบสีประจำสำนัก มี ๑ แถบคู่กับสีแดง ปริญญาโท : แถบสีประจำสำนัก มี ๒ แถบ คู่กับสีแดง
สีประจำสานัก : สำนักการศึกษาแบบองค์รวม – สีแสด 
สำนักสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม – สีเขียว :
สำนักการประกอบการทางสังคม – สีม่วง

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นข้าราชการพลเรือน
หมายเหตุ

๑. สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการประสาทปริญญาบัตร ให้ติดต่อขอรับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรได้ด้วยตนเองที่งานทะเบียนและประมวลผล ในวันและเวลาทาการพร้อมสำเนาบัตรประชาชน

 ▪ กรณีมอบฉันทะให้มารับปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรแทน ให้แนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะมาแสดง พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ภายใน ๑ เดือน

๒. หากปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อแก้ไขได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลภายใน ๑ เดือน นับจากวันที่รับประสาทปริญญาบัตร (พร้อมแนบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรฉบับจริงที่ขอแก้ไขด้วย)

กำหนดการ

งานพิธีประสาทปริญญาบัตรของสถาบันอาศรมศิลป์ ครั้งที่ ๔
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ อาคารรพินทร สถาบันอาศรมศิลป์
 
หมายเหตุ
ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมกิจกรรมที่ต่อเนื่องกับงานรับปริญญา
ณ สถาบันอาศรมศิลป์
 
วันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
งานเวทีวิชาการ “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่วิถีสุขภาวะ (Learning Innovation for Well-Being)”
“ระพีเสวนา” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๕
 
วันที่ ๓ พฤศจิกายน เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น.
ตลาดคุณปู่@ระพีพิพิธ
 
ในวันที่ ๒๙ – ๓๐ ตุลาคม และ วันที่ ๓ – ๔ พฤศจิกายน
ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ฐานกิจกรรมต่างๆ จากนักศึกษา และสินค้าชุมชน

ประกาศสถาบันอาศรมศิลป์ ฉบับที่ ๑๗ /๒๕๖๕ เรื่อง พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕