บทความ

บทความ


แด่ศิษย์ 65

แด่ศิษย์ สถาบันอาศรมศิลป์ หนังสือเนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันอาศรมศิลป์ ครั้งที่ 4 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

กล้วยไม้ แด่ความรักที่มอบให้เพื่อนมนุษย์

กล้วยไม้พันธุ์นี้นอกจากจะอยู่เป็นอมตะแล้วยังถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังได้ด้วย ผมตั้งชื่อกล้วยไม้พันธุ์นี้ว่า “ความรักในเพื่อนมนุษย์”

Holistic Learning

การเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) ของสถาบันอาศรมศิลป์ Human Beingscan transform to becomeWholesome Human Beings

เรียนรู้ความเป็น “ครูองค์รวม” ที่อาศรมศิลป์

บทสัมภาษณ์อาจารย์ ดร.จันทนา จินดาพันธ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู สถาบันอาศรมศิลป์ และลูกศิษย์ คุณครูนัท นันทกานต์ อัศวะตั้งตระกูลดี มหาบัณฑิตหมาดๆ จากหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาแบบองค์รวม และบัณฑิตจากหลักสูตรประกาศนีย

Permaculture เรียนรู้วิถีการอยู่กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์และนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม “การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ”

พบหัวใจใหม่ที่แม่กองคา อยู่อย่างรู้คุณค่า รู้ใช้ รู้รักษา(ป่า)วิถีปกาเกอะญอ

บันทึกการเรียนรู้ เพื่อย้ำเตือนตนเองของ นักศึกษาสถาปัตย์ สถาบันอาศรมศิลป์ ชั้นปีที่ 1 : ฤชุกร ปัญทีโป (เกตุ) ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ กับการลงพื้นที่ใช้ชีวิตที่หมู่บ้านแม่กองคา ชนเผ่าปกาเกอะญอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

เรื่องเล่าที่มีคำถาม จากใจสถาปนิกรุ่นเยาว์ ถึงวิถีชนเผ่าปกาเกอะญอ

บันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาสถาปัตย์ สถาบันอาศรมศิลป์ ชั้นปีที่ 1 : อิสรา มานะคิด (นิว) ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ กับการลงพื้นที่ใช้ชีวิตที่หมู่บ้านแม่กองคา ชนเผ่าปกาเกอะญอ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เล่นสร้างปัญญา Play – Power – Participate สนามเด็กเล่นแห่งดอยสูง

โปรเจกต์ออกแบบเครื่องเล่นของนักศึกษาสถาปัตย์ฯ ปี1 และปี2 ที่เดินทางไปทำ (ของเล่น) จริง ณ โรงเรียนบ้านแม่ลิด จ.แม่ฮ่องสอน