เครือข่ายการเรียนรู้

สถาบันอาศรมศิลป์เชื่อว่าการเรียนรู้บนการทำงานจริง (Work-Based Learning) จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและทำให้ผู้เรียนได้เป็นเจ้าของความรู้นั้น สถาบันฯ จึงมีเครือข่ายการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อรองรับการเรียนรู้อย่างกว้างขวางของนักศึกษาและคณาจารย์ ดังนี้

ในประเทศ

ครุสติสถาน

สถานที่สำหรับจัดอบรมสัมมนา ของสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่จัดให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเอื้อเฟื้อเปิดให้เช่าสถานที่สำหรับการจัดอบรมสัมมนาของสถาบันต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ดำเนินกิจการสาธารณะประโยชน์

ศูนย์การเรียนรู้แพทย์วิถีธรรม (หมอเขียว)

พื้นที่ปฏิบัติการที่มุ่งเน้นการนำหลักความรู้ด้านการแพทย์มาผสมผสานหลักวิทยาศาสตร์และหลักพุทธธรรม เกิดกระบวนการเป็นหมอรักษาตนเอง และมีจิตอาสาด้านสุขภาพ

ดูเพิ่มเติม

ต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยชิงหวา Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกัมหาวิทยาลัยชิงหวา ภายใต้กรอบความร่วมมือในการทำงาน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า และจัด Joint workshop ร่วมกัน โดยมีเมืองเก่าสงขลาเป็นฐานการเรียนรู้

ดูเพิ่มเติม