Southern Oregon University, School of Education (SOU) ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเซาท์เทิร์น โอเรกอน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศึกษาศาสตร์ การเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดการศึกษาแบบองค์รวม และการพัฒนาบุคลากร โดยในปี 2560 สถาบันฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ Values in Education : Teachers exchange “คุณค่าแท้ของการศึกษากับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน” โดยมีนักการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์จาก SOU เดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ นักศึกษา และครูโรงเรียนรุ่งอรุณที่สถาบันอาศรมศิลป์ การเยือนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะนี้จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี