บริการสังคม

โครงการเด่น

โครงการพื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา

ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ของนักเรียนรู้ที่จะก่อตัวเป็นเครือข่ายต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยสนับสนุนให้คนในวัยทำงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการของการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าถึงสุขภาวะทางปัญ

โครงการ หลักสูตรการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะชุมชน

หลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพื้นที่สุขภาวะในชุมชน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ จากปัญหาและสถานการณ์จริงในชุมชน

ดูเพิ่มเติม

สถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์

ดูเพิ่มเติม