โครงการพื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา

Tranformative Learning Space for Spiritual Health

โครงการ พื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา  เป็นโครงการที่สถาบันอาศรมศิลป์สร้างสรรค์ขึ้นโดยต่อยอดจากโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ดำเนินงานในปี ๒๕๖๑  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  ด้วยแนวคิดที่จะส่งเสริมให้เกิดพื้นที่ของนักเรียนรู้ที่จะก่อตัวเป็นเครือข่ายต่อเนื่องไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยสนับสนุนให้คนในวัยทำงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้หลักการของการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเข้าถึงสุขภาวะทางปัญญา ด้วยการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ออกแบบตามหลักการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Learning) และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) อันประกอบด้วย การเรียนรู้ด้วยหัวใจ สมอง สองมือ (Heart Head Hand) และการใคร่ครวญอย่างลึกซึ้ง (Deep Thinking) ผ่านการสะท้อนคิด (Reflection) เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Transformation)

สร้างสรรค์สื่อด้วยแนวคิด “ชีวิตคือการเรียนรู้” เพื่อส่งเสริมให้เกิด “นักเรียนรู้ชีวิต” 


การดำเนินงานที่สำคัญของโครงการพื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา ประกอบด้วย

1. ต่อยอดการรับรู้ ด้วยการจัดทำ หนังสือเสียง ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม และการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา เผยแพร่ในรูปของ Podcast  

2. สร้างแรงบันดาลใจต่อเนื่อง ด้วยการจัดทำ VDO Clip ชุด The Learner เผยแพร่ทุกสัปดาห์ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอแนวคิด “ชีวิตคือการเรียนรู้” ผ่านประสบการณ์ชีวิตของ
บุคคลที่น่าสนใจหลากหลายอาชีพ หลากหลายวัย ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่เรียบง่ายและน่าสนใจ

Previous
Next

3. ให้แนวคิดและเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ผ่านการสนทนาเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ทรงคุณวุฒิและนักปราชญ์ทางการเรียนรู้ ทาง Facebook ในรายการ Facebook Live is learning ที่เผยแพร่ทุกเดือนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงและให้เครื่องมือในการฝึกปฏิบัติการสะท้อนคิดอย่างใคร่ครวญ (Reflection)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning Space) 


โครงการพื้นที่เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อสุขภาวะทางปัญญา มุ่งสร้างให้เกิดชุมชนและเครือข่ายนักเรียนรู้ ที่มีเป้าหมายในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้อื่น โดยผู้สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่การเรียนรู้นี้ได้ใน  ๒  รูปแบบ ได้แก่

พื้นที่การเรียนรู้ Offline เป็นพื้นที่เรียนรู้ในรูปแบบ Workshop ที่ได้รับการออกแบบขึ้น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Active Learning) พร้อมฝึกฝนการสะท้อนคิดอย่างใคร่ครวญ (Reflection) ทั้งแบบเดี่ยว (Self Reflcetion) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง และแบบกลุ่ม (Group Reflection)  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน  t elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

พื้นที่การเรียนรู้ Online เป็นพื้นที่รวบรวมสื่อสร้างสรรค์ของโครงการ และใช้เป็นพื้นที่สะท้อนผลการเรียนรู้ (Reflection) ของนักเรียนรู้  เพื่อการเรียนรู้ผ่านการสะท้อนผลการเรียนรู้ของเพื่อนนักเรียนรู้คนอื่นๆ