ลานกีฬาพัฒน์ 2

ลานกีฬาพัฒน์โลโก้

ความเป็นมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เอาพระราชหฤทัยใส่คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรทุกๆด้านตลอดมา โดยเฉพาะการพัฒนาบุคคลและชุมชนให้มีสุขภาพกายแข็งแรงและมีสุขภาพใจที่ดี เพื่อได้สนองและสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าว จึงจัดตั้งโครงการลานกีฬาสำหรับประชาชน ชื่อว่าโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” อันมีความหมายว่า ลานกีฬาเพื่อความเจริญ

โครงการ”ลานกีฬาพัฒน์” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ในพื้นที่ 2 แห่ง คือลานกีฬาพัฒน์1 บริเวณพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจั่น เขตบางกะปิ และลานกีฬาพัฒน์2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช บริเวณแยกอุรุพงษ์ ราชเทวี

ลานกีฬาพัฒน์ 2 มีเนื้อที่ 12 ไร่ 43 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายเล่นกีฬาของชุมชนอยู่แล้ว แต่มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากขาดการบำรุงรักษา พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะจัดสร้างลานกีฬาพระราชทานเป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง

ลานกีฬาพัฒน์ 2 ดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยได้ออกแบบและก่อสร้างให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนคนพิการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว

ลานกีฬาพัฒน์ 2 ได้ก่อสร้างอาคารหลัก จำนวน 2 อาคาร ประกอบด้วย (1)อาคารเรือใบ โดยนำเรือใบซูปเปอร์มดมาจัดแสดงที่บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของลานกีฬาพัฒน์ (2) อาคารอเนกประสงค์ สามารถใช้จัดประชุมหารือและเตรียมงานสำหรับกิจกรรมของชุมชน

การจัดภูมิทัศน์โดยรอบของลานกีฬาพัฒน์ 2 ปรับปรุงพื้นที่ใต้ทางด่วน สร้างความเป็นธรรมชาติ ความมีชีวิตชีวาของสังคมเมือง ให้มีความร่มรื่น สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้มาใช้บริการ โดยได้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านครัว และในบริเวณใกล้เคียงลานกีฬา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยชุมชนที่อยู่กันหนาแน่น นำสรุปมาเป็นแนวคิดนี้ว่า “ลานดิน ลานบ้าน” เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับชุมชนซึ่งมีทั้งชาวไทยพุทธ ไทยมุสลิม โดยแบ่งพื้นที่กิจกรรมเป็นลานต่างๆกันทั้งหมด 14 ลาน ซึ่งเป็นพื้นที่เล่นกีฬา พื้นที่รวมคน และพื้นที่สันทนาการ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สุขภาวะ และพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนเมือง

 1. ลานสนุก
 2. ลานมวยไทย
 3. ลานวัฒนธรรม
 4. ลานต้อนรับ
 5. ลานกีฬาไทย
 6. ลานเฉลิมพระเกียรติ
 7. ลานสมาคม
 8. ลานสมุนไพร
 9. ลานสูงวัย
 10. ลานประวัติศาสตร์
 11. ลานยืดเหยียด
 12. ลานหินนวดเท้า
 13. ลานริมน้ำ
 14. ลานปิงปอง

ลานสนุก

ลานศิลปวัฒนธรรม

อาคารแบดมินตัน

ทางวิ่งฝั่งถนนพระราม 9

ทางวิ่ง ข้างสนามเปตอง

ลานสมาคม (อาคารเรือใบ บ้านสมุด อาคารอเนกประสงค์)

สนามฟุตซอล-สนามวอลเล่ย์

ลานปิงปอง

ลานยืดเหยียด

ในลำดับต่อไป จะจัดมีการอบรมความรู้แก่ชุมชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดการบริหารลานกีฬาพัฒน์ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน การอบรมให้ความรู้ / ฝึกฝนเกี่ยวกับกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน รวมทั้งเรื่องความปลอดภัยในการออกกำลังกาย เพื่อให้เกิดการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไป

ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการลานกีฬาพัฒน์ 2 ด้วยความร่วมมือร่วมใจทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้ด้วยดีสิ่งที่ก่อให้เกิดความประทับใจและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการดำเนินมาได้สำเร็จเรียบร้อย ก็คือ ชาวชุมชนบริเวณใกล้เคียงมีความกระตือรือร้นและให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาการก่อสร้างลานกีฬาพัฒน์เป็นอย่างดีและที่สำคัญยิ่ง “ลานกีฬาพัฒน์” เป็นสื่อให้น้อมรำลึกจดจำ ซึบซับ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อย่างชัดเจน มั่นคงและยั่งยืน

“ลานกีฬาพัฒน์” : ลานกีฬาเพื่อความเจริญ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งและความสามัคคี ด้วยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ดำเนินโครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” ซึ่งมีความหมายว่า “ลานกีฬาเพื่อความเจริญ” เพื่อสนองพระราชปณิธานในการพัฒนาบุคคลและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

โครงการ “ ลานกีฬาพัฒน์ ” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 ในพื้นที่นำร่อง 2 แห่ง คือ พื้นที่เคหะชุมชนคลองจั่น เขตบางกะปิ และพื้นที่ใต้ทางด่วนอุรุพงษ์ ชุมชนบ้านครัว เขตราชเทวี

ลานกีฬาพัฒน์ จึงเป็นสถานที่ที่จะช่วยเสริมสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงแก่ประชาชน รวมทั้งช่วยสานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง และยังเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และที่สำคัญ คือ เป็นลานกีฬาที่คนในชุมชนจะได้เข้ามามีส่วนรวมในการ “สร้าง” และ “พัฒนา” เพื่อสืบสานให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ต่อคนในชุมชน ทุกเพศ ทุกวัยอย่างแท้จริง

หน่วยงานที่ร่วมโครงการลานกีฬาพัฒน์

ภาครัฐ

– กรุงเทพมหานคร
– สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)
– สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
– กรมโยธาธิการและผังเมือง
– กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
– การเคหะแห่งชาติ
– การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
– การกีฬาแห่งประเทศไทย
– การประปานครหลวง
– การไฟฟ้านครหลวง

ภาคเอกชน

–  บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 1. มีความหลากหลายของประเภทกีฬาและการออกกำลังกายที่ต้องพระราชประสงค์
 2. มีพื้นที่สีเขียว พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการตอบสนองความต้องการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมให้ครอบคลุมทุกช่วงวัย
 3. อุปกรณ์การกีฬาและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องใช้ของที่ผลิตในประเทศไทย
 4. มีเอกลักษณ์เป็นอาคารรูปทรงเรือใบ มีหอเกียรติยศ การจัดนิทรรศการพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กับการกีฬา
 5. สิ่งปลูกสร้างเน้นความเรียบง่าย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลและบำรุงรักษา
 6. สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และการบริหารจัดการ ลานกีฬาพัฒน์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของลานกีฬาในชุมชน
 7. ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการกีฬาให้ได้รับการฝึกฝนที่ถูกต้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นของชุมชน