กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี *
  • มีอายุขณะขอกู้ เมื่อนับรวมระยะเวลาปลอดหนี้+ระยะเวลาผ่อนชำระ (รวม 15 ปี) ต้องไม่เกิน 60 ปี
  • ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
  • ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือน หรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐหรือของเอกชนในลักษณะเต็มเวลา

วงเงินที่สามารถกู้ยืมได้

กรอบวงเงินกู้ ปีการศึกษา 2561

กำหนดการให้กู้ยืมเงินฯ ปีการศึกษา 2561 (สำหรับสถานศึกษาเข้าสู่อาเซียน)

ภาคเรียนที่ 1

  • ผู้กู้รายใหม่ลงทะเบียนขอรหัสล่วงหน้า

1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2561

  • ผู้ขอกู้ฯ ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan

1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2561

  • สถานศึกษาบันทึกกรอบวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้กู้ยืม ตรวจสอบสัญญากู้ฯ

ไม่เกิน 31 ตุลาคม 2561

  • สถานศึกษาส่งเอกสารสัญญากู้ยืมฯ ให้ธนาคาร

ไม่เกิน 30 พฤศจิกายน 2561

สนใจกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยปฏิบัติงานกองทุน กยศ.สถาบันอาศรมศิลป์ คุณดรุณี  ขอเจริญ โทรศัพท์ 02-4704744 – 54  ต่อ 113  หรือ เข้าไปศึกษารายละเอียดข้อมูลต่างๆ ของ กยศ. ได้ที่ https://www.studentloan.or.th