ข้อมูลการศึกษา

ข้อมูลการศึกษา


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติ เป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี * มีอายุขณะขอกู้ เมื่อนับรวมระยะเวลาปลอดหนี้+ระยะเวลาผ่อนชำระ (รวม 15 ปี) ต้องไม่เกิน 60 ปี ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานแล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา

ปฏิทินการศึกษา ปฏิทินวิชาการ สถาบันอาศรมศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2561 ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 2 ม.ค.-13 ก.ค. 61 นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนลงทะเบียน 17-28 ธ.ค. 61 16-17 ก.ค. 61 ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ – 1-8 ส.ค. 61 นักศ

การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม

การจัดการเรียนรู้ที่สถาบันอาศรมศิลป์ ใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม  (Holistic Learning)  ประกอบด้วยหลักการ 3H ได้แก่ Heart การพัฒนาคุณค่าภายใน  (core value) Head การพัฒนาความรู้ที่จำเป็น (core knowledge)  Hand การพัฒนาทักษะที่สำคัญ (core