การเรียนรู้แบบองค์รวม

การเรียนรู้แบบองค์รวม


Holistic Learning

การเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) ของสถาบันอาศรมศิลป์ Human Beingscan transform to becomeWholesome Human Beings