แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

นักศึกษารับรหัสอ้างอิงการชำระเงินเพื่อเป็นข้อมูลติดต่อในเรื่องต้องการ

สำหรับนักศึกษาทีมีคุณสมบัติการเทียบโอนผลการเรียนและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
กรอกเอกสาร

สำหรับนักศึกษาทีมีคุณสมบัติการเทียบโอนผลการเรียนและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
กรอกเอกสาร

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา หรือลาพักการศึกษา หรือรักษาสถานภาพเมื่อผ่านรายวิชาครบตามจำนวนหน่วยกิตในหลักสูตรแล้วรอเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาอื่น และรับรหัสอ้างอิงชำระเงินจากแบบบันทึกการส่งหลักฐานชำระเงินด้านบน

กรอกเอกสาร

สำหรับนักศึกษาขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ หรือขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล หรืออื่นๆ ซึ่งได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และรับรหัสอ้างอิงชำระเงินจากแบบบันทึกการส่งหลักฐานชำระเงินด้านบน

กรอกเอกสาร

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ และรับรหัสอ้างอิงชำระเงินจากแบบบันทึกการส่งหลักฐานชำระเงินด้านบน

กรอกเอกสาร

สำหรับนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน และรับรหัสอ้างอิงชำระเงินจากแบบบันทึกการส่งหลักฐานชำระเงินด้านบน


กรอกเอกสาร

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือขอสอบ และรับรหัสอ้างอิงชำระเงินจากแบบบันทึกการส่งหลักฐานชำระเงินด้านบน

กรอกเอกสาร

นักศึกษาที่นัดหมายกรรมการและแจ้งหลักสูตรแล้วให้จัดทำหนังสือเชิญในไฟล์ MSWord ส่งให้สาขาวิชาฯดำเนินการจัดพิมพ์ในกระดาษหัวจดหมายและให้นักศึกษานำส่งกรรมการพร้อมรูปเล่มก่อนวันสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. นักศึกษาศึกษาผ่านครบรายวิชาตามหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
  2. นักศึกษาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร และตรวจสอบการชำระหนี้สินและสิ่งของที่ยืม คืนให้สถาบันฯ แล้ว
  3. นักศึกษาไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  4. รับรหัสอ้างอิงชำระเงินจากแบบบันทึกการส่งหลักฐานชำระเงินด้านบน

กรอกเอกสาร