แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

นักศึกษาจะต้องแจ้งการส่งเอกสารเมื่อได้ส่งเอกสารแล้ว เพื่อยืนยันการส่งเอกสารการศึกษาให้สถาบันอาศรมศิลป์ทราบ

สำหรับนักศึกษาใหม่แจ้งข้อมูล

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนักศึกษาทีมีคุณสมบัติการเทียบโอนผลการเรียนและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว
ดาวน์โหลดเอกสาร

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชา หรือลาพักการศึกษา หรือรักษาสถานภาพเมื่อผ่านรายวิชาครบตามจำนวนหน่วยกิตในหลักสูตรแล้วรอเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาอื่น

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนักศึกษาขอทำบัตรนักศึกษาใหม่ หรือขอเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล หรืออื่นๆ ซึ่งได้ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อ

ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนักศึกษา/ผู้สำเร็จการศึกษาที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา/หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา หรือใบแสดงผลการเรียน


ดาวน์โหลดเอกสาร

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และประสงค์จะเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์และประสงค์จะเสนอวิทยานิพนธ์ 3 บท

ดาวน์โหลดเอกสาร

นักศึกษาที่นัดหมายกรรมการและแจ้งหลักสูตรแล้วให้จัดทำหนังสือเชิญในไฟล์ MSWord ส่งให้สาขาวิชาฯดำเนินการจัดพิมพ์ในกระดาษหัวจดหมายและให้นักศึกษานำส่งกรรมการพร้อมรูปเล่มก่อนวันสอบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. นักศึกษาศึกษาผ่านครบรายวิชาตามหลักสูตร และได้ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
  2. นักศึกษาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร และตรวจสอบการชำระหนี้สินและสิ่งของที่ยืม คืนให้สถาบันฯ แล้ว
  3. นักศึกษาไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร