กำหนดการนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

1. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กรกฎาคม 2562

เอกสารการสมัคร

  • พิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว พร้อมลงนามรับรอง
  • ใบแจ้งชำระเงิน (Pay-in) ค่าสมัคร 700.-
  • สำเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาทะเบียนบ้าน  1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาTranscript  1 ฉบับ  พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน 1 ฉบับ
  • สำเนา หนังสือขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คัดเลือก วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
3. กำหนดสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
4. ประกาศผลสอบ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562
5. รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และชำระเงิน วันที่ 3-18 สิงหาคม 2562
6. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562