รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ รับรางวัล การส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561 จาก ดร. นิเชต สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) รางวัลนี้เป็นรางวัลส่งเสริม สนับสนุน และสืบสานแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม อันจะนำไปสู่สันติสุขและสันติภาพอันยั่งยืน 

ที่มาของรางวัลอันทรงเกียรติ

รางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ เป็นรางวัลที่จัดให้มีขึ้นโดยมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสืบสานแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม เพื่อการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม อันจะนำไปสู่สันติสุขและสันติภาพอันยั่งยืน สืบเนื่องจากเมื่อปี 2537 ท่านเจ้าคุณธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ท่านกรุณามอบเงินรางวัลทั้งหมดที่ได้รับ จำนวน 650,000 บาท ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) และต่อมาได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิฯ ภายใต้ชื่อเดิม 

การพิจารณารางวัล

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้จัดให้มีรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ โดยพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อมอบรางวัลให้ ปีละ 1 รางวัล โดยคำนึงถึงคุณค่าความดีงามที่บุคคลนั้นๆ ได้ปฏิบัติภารกิจและดำเนินวิถีชีวิตปกติ และมีผลงานเป็นไปเพื่อการเกิดและการสร้างสันติภาพต่อสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยหวังจะให้รางวัลแก่ท่านเหล่านั้น เพื่อเป็นกำลังใจ เป็นตัวอย่าง ให้คนทั้งหลายได้รู้ ได้เห็น ได้ดำเนินตาม และขยายผลให้กระจายไปอย่างกว้างขวาง และอาจกล่าวได้ว่า ท่านผู้นั้นเป็นต้นแบบ เป็นครูที่ทรงคุณค่าคนหนึ่งของสังคม บนเส้นทางของ “มรรค” ในการให้การศึกษาที่จะนำไปสู่สันติภาพ 

ครูของครู รับรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2561

ในปีพุทธศักราช 2561 รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้รับการพิจารณาเชิดชูเกียรติเป็นผู้รับรางวัลดังกล่าว จากการที่เป็นผู้มีผลงานด้านการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นบุคคลที่ทุ่มเท มุ่งมั่น มีคุณูปการอันยิ่งยวด ในการพัฒนาวงการ ศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาตามวิถีพุทธธรรม ตลอดระยะ เวลากว่า 21 ปี อาทิ การก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ สถาบันอาศรมศิลป์ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทย รวมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพในภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ จนเป็นผู้มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

การศึกษาจะต้องเน้นความเป็นมนุษย์

อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2536 ประพันธ์กวีนิพนธ์ในโอกาสที่ รศ.ประภาภัทร รับรางวัลในครั้งนี้  ในหัวข้อ  “ศึกษา”  สะท้อนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาที่โรงเรียนรุ่งอรุณ และสถาบันอาศรมศิลป์

ศึกษา
สิกขา คือ รู้เรียน รู้เพียรเพ่ง
ดูตัวเอง ด้วยตัวเอง เร่งฝึกฝน
เรียนรู้ตน จนตระหนัก รู้จักตน
รู้ตั้งต้น ช่วยตัวได้ ใช้ตัวเป็น
ทั้งรู้ลึก รู้รอบ และรู้ละ
รู้จังหวะ รู้กระบวน ที่ควรเห็น
ประโยชน์สุข ส่วนรวม ร่วมบำเพ็ญ
การศึกษา จะต้องเน้น ความเป็นมนุษย์

อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

สถาปนิกของการศึกษา ผู้เป็นนักบุกเบิก

ดร. นิเชต สุนทรพิทักษ์ ประธานมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวแสดงความยินดีในการรับรางวัลครั้งนี้ว่า “อาจารย์ประภาภัทร ท่านได้ทำในสิ่งที่คาดไม่ถึงว่าจะทำได้ แต่ด้วยความเป็นสถาปนิกที่มีความคิดที่จะสร้างบ้านเรือน ให้อยู่สงบและเย็นสบาย ประสบกับความคิดที่จะสร้างการศึกษาที่ยั่งยืน 

ท่านจึงเป็นสถาปนิกทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ ที่ได้สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่หล่อหลอมเด็ก ครู และผู้ปกครอง ให้เป็นผู้มีความงดงามทางกิริยามารยาททั้งกายใจ และมีความรู้ที่จะนำไปสู่อาชีพของตนในอนาคต ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถม มัธยม จนขยายไปถึงระดับอุดมศึกษา ที่สถาบันอาศรมศิลป์ ท่านยังได้นำธรรมชาติเข้ามาสู่ชีวิต ด้วยการจัดสถานที่เรียนรู้ที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงามและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีงามแก่คนอื่นๆ ที่จะมาศึกษาเรียนรู้ต่อไปได้ ผมชื่นชมในความเป็นนักบุกเบิก เป็นบุคคลตัวอย่างในวงการศึกษา เป็นผู้หนึ่งที่ได้พิสูจน์ชัดเจนว่า โรงเรียนวิถีพุทธมีคุณค่าอย่างไร” 

รางวัลเป็นของทุกคนที่นี่ เราล้วนสร้างสรรค์การศึกษาเพื่อสันติภาพ

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม กล่าวถึงความรู้สึกภายหลังรับรางวัลว่า “ดิฉันรู้สึกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิต ที่มูลนิธิฯ ได้มอบรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพให้ในวันนี้ แต่ไม่อาจจะรับรางวัลนี้ไว้ได้คนเดียว เพราะเบื้องหลังการเติบโตในเส้นทางการศึกษาของดิฉัน เดินตามรอยปรีชาญาณของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มาโดยตลอด 

นับตั้งแต่ได้อ่านงานของท่านเป็นจำนวนมาก ก่อนที่จะเปิดโรงเรียนรุ่งอรุณ โดยเฉพาะในตำรา “พุทธธรรม” ที่ท่านได้เปิดมุมมองที่เป็นความคิดเชิงอุดมคติไว้สูงมากว่า ชีวิตของมนุษย์นั่นแหละคือการศึกษา การศึกษาจึงมิใช่เพียงการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนเท่านั้น แต่อยู่ในวิถีชีวิต แม้แต่ในกิจวัตรประจำวันก็เป็นโอกาสของการเรียนรู้ เพราะฉะนั้น การศึกษาเรียนรู้จึงอยู่ในทุกเวลาทุกนาที และชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่นี่ เกิดขึ้นได้เพราะทุกคนเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นคณะครูอาจารย์ที่ทำงานหนักด้วยฉันทะ ผู้ปกครองที่ร่วมสนับสนุน และทุกคนที่นี่ 

รางวัลจึงนี้เป็นรางวัลของทุกท่านเหล่านั้นด้วย ดิฉันในนามของตัวแทนของผู้รับรางวัลทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิฯ และจะสืบสานสิ่งนี้ไปยังทุกคนให้ได้ตระหนักว่า แนวทางของการดำเนินชีวิตก็ดี แนวทางของการเรียนรู้ก็ดี เรามาถูกทางแล้ว และเด็กๆ ของเราจะเป็นผู้สืบสานแนวทางนี้ต่อไปในอนาคต”