รับสมัครเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการวัดบันดาลใจ [ปิดรับแล้ว]

1 ตำแหน่ง


บทบาทหน้าที่

  • กำหนดยุทธศาสตร์ในการสื่อสารงานของโครงการ
  • กำหนดเนื้อหาในการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของโครงการ
  • บริหารจัดการ Website, Facebook, Official Line ของโครงการให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสาร
  • ประสานงานกับสื่อสารมวลชนอื่นๆ

คุณสมบัติ

  • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านการสื่อสารองค์กร
  • รักการทำงานเป็นทีม (หากมีความสามารถในการผลิตสื่อหรือมีผลงานผลิตสื่อ เช่น Video, Infographic จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน

ตามประสบการณ์

ส่งใบสมัครมาที่

[email protected]

ปิดรับสมัคร 20 มกราคม 2563
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณพรวิมล 02-4904744 ต่อ 307

โครงการวัดบันดาลใจ สถาบันอาศรมศิลป์

เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาวะ (สสส.) ในการทำงานร่วมกับวัดและภาคีเครือข่ายนักออกแบบและจิตอาสาวิชาชีพต่างๆ เพื่อพลิกฟื้นวัดให้กลับมาเป็นพื้นที่ร่มรื่น สัปปายะ และกลับมามีบทบาทเป็นศูนย์กลางของชุมชนและสังคม โดยการทำงานร่วมกับวัดนำร่องกว่า 50 แห่ง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นวัดศูนย์การเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาวะและวัดต้นแบบด้านการออกแบบและการจัดการวัด นำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจและเกิดการขยายผลสู่วัดอื่นๆ ทั่วประเทศ

จากการดำเนินงานต่อเนื่องมากว่า 5 ปี ขณะนี้ โครงการกำลังจัดตั้งเป็นศูนย์ความรู้ด้านการออกแบบวัดและการจัดการอารามและมองหาเพื่อนร่วมงานที่จะเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนงานไปข้างหน้า