เปิดรับสมัครหลักสูตร ผู้สร้างโรงเรียนแห่งอนาคต (Who Creates Learning of the Future?)

สร้างสรรค์นักจัดการเรียนรู้ที่เท่าทันสถานการณ์ เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่เปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบองค์รวม (Holistic Learning) ผ่านการปฏิบัติงานจริง (Work-Based Learning) และกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านชุด หลักสูตรดังนี้

1.   นักสร้างสรรค์โรงเรียนแห่งอนาคต Creative School Leader for the Future

2.   สร้างสรรค์หลักสูตรฐานสมรรถนะ Creating Competency based Curriculum

3.   ครูนักออกแบบการเรียนรู้แห่งอนาคต Learning Designer for the Future

4.   พื้นที่การเรียนรู้ที่โดนใจเด็ก Wow Wow Learning Space

5.   เปิดโลกนวัตกรรมแห่งอนาคต   Future Vision of Innovation

6.   นักสื่อสารแห่งอนาคต Future ICT Creator

7. พัฒนาโค้ชสู่นักสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้แห่งอนาคต (Coaching for creative PLC)