จริยศิลป์

” จริยศิลป์ เป็นการเอาศิลปะมาฝึกคน
ทำศิลปะแล้วได้คนด้วย ไม่ใช่ได้แต่งาน ศิลปะมันสร้างคน ” 

อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง
หัวหน้าชุมชนบ้านช่าง สถาบันอาศรมศิลป์

“จริยศิลป์” เป็นโครงการบริการวิชาการที่สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์  จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่บุคคลทั่วไปและหน่วยงานหรือโครงการที่มีความสนใจด้านการพัฒนาจิตใจและปัญญา ด้วยการเรียนรู้จักตนเอง ผ่านกระบวนการทางศิลปะ   ในฐานะที่เป็นเครื่องมือฝึกสติและสะท้อนประสบการณ์การเรียนรู้ของตนเอง เพื่อสร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรู้จากกลไกภายในของผู้เรียน  สร้างทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง  สร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม  ในการมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างตนเองและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  จนเกิดความเข้าใจว่าการเรียนรู้ การงาน และการดำเนินชีวิต แท้จริงแล้วเป็นเรื่องเดียวกัน

หลักสูตร “จริยศิลป์”  ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ :

จิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม Traditional line drawing

ฝึกสติและเรียนรู้จักตนเอง ผ่านการทำงานจิตรกรรมไทยแบบดั้งเดิม ด้วยกระบวนการลอกลายไทยจากต้นฉบับ แล้วปรุลายด้วยฝีเข็ม จากนั้นโรยลายด้วยผงถ่าน อันเป็นวิธีการของช่างโบราณ ด้วยการลงมือทำตามแบบครู นำไปสู่การฝึกฝนการใช้สติ ตั้งสมาธิจดจ่ออยู่ในการงานความเพียรทำให้เกิดความอดทน และความเพลินเพลิดอันเหมาะสมกับความวิจิตรบรรจงของศิลปะไทย

(ระยะเวลา 1 วัน)

วาดเส้นพัฒนาผ่านกาย-ใจ

วาดภาพลายเส้นโดยใช้จิตเข้าไปสัมผัสกับสิ่งที่วาด ตา-มือ-ใจสัมพันธ์กัน

(ระยะเวลา 1-2 วัน ต่อ 1 กิจกรรม)

ศิลปะไทยสัญจร Arts at the temple

เรียนรู้ความหมายและสัมผัสคุณค่าของศิลปะไทยและภูมิปัญญาไทยในสถานที่จริง เพื่อเรียนรู้จักตนเองและเข้าถึงคุณค่าของช่างครูไทยและจิตรกรรมไทยผ่านกิจกรรมคัดลายครู

(ระยะเวลา 1 วัน)

ครูผู้สร้างศิษย์

อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากรกว่า 14 ปี และกว่า12 ปี กับการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนชนบทด้านจิตรกรรมไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างผลงานดีเด่นเป็นชื่อเสียงให้กับวงการจิตรกรรมไทย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมสังคม ปี 2550

จิตรกรชั้นครูที่เป็นอาจารย์ให้กับศิลปินเอกหลายคนในเมืองไทย เวลานี้อาจารย์ อุทิศตนเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านจิตรกรรมไทยดั้งเดิม และเป็นหัวหน้าชุมชนบ้านช่างสถาบันอาศรมศิลป์ จนถึงปัจจุบัน

รางวัล ศิลปิน “ต้นธารศิลป์” ประจำปี 2559 ผู้อุทิศตนเพื่อการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถานบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์