ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ปีการศึกษา 2565

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2565

  • คัดเลือกนักศึกษาใหม่
  • ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  • นักศึกษาใหม่รายงานตัว ลงทะเบียนเรียน และชำระเงิน

นักศึกษาเก่าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ลงทะเบียน หรือรักษาสถานภาพนักศึกษา และชำระเงิน

การขอเทียบโอนหน่วยกิตและชำระค่าเทียบโอน

ลงทะเบียนล่าช้า และเสียค่าปรับ
ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา/ถอนรายวิชา/ลาพักการศึกษา

วันสุดท้ายของนักศึกษาลงทะเบียน รักษาสถานภาพนักศึกษา และชำระเงิน

วันเปิดภาคการศึกษา

วันพ้นสภาพนักศึกษา

วันสุดท้ายของการแก้ไขอักษร I

วันสิ้นสุดภาคการศึกษา

คณาจารย์ส่งคะแนนประเมินผลการเรียนที่งานทะเบียนและประมวลผล

นักศึกษารับใบแจ้งผลการศึกษา

ยื่นคำร้องขอจบการศึกษาประจำภาค

รับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ และหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา

1 ก.พ. – 16 ก.ค. 65

30 ก.ค. 65

2 ส.ค. 65

13 ส.ค. 65

3 – 9 ส.ค. 65

1 – 7 ส.ค. 65

1 – 13 ส.ค. 65

15 – 28 ส.ค. 65

28 ส.ค. 65

15 ส.ค. 65

15 ก.ย. 65

28 ส.ค. 65

30 ธ.ค. 65

6 ม.ค. 66

16 – 20 ม.ค. 66

1 ก.ย. – 15 ก.ย. 65

2 สัปดาห์หลังที่ประชุมอนุมัติ

1 พ.ย. 65 – 15 ม.ค. 66

21-ม.ค. 66

25 ม.ค. 66

28 ม.ค. 66

26 ม.ค. – 1 ก.พ. 66

16 ม.ค. – 22 ก.พ. 66

25 – 28 ม.ค. 66

2 – 16 ก.พ. 66

16 ก.พ. 66

2 ก.พ. 66

2 มี.ค. 66

16 ก.พ. 66

18 มิ.ย. 66

23 มิ.ย. 66

3 – 7 ก.ค. 66

1 – 15 มี.ค. 66

2 สัปดาห์หลังที่ประชุมอนุมัติ

ปฏิทินวิทยานิพนธ์ 2565

ปฏิทินวิทยานิพนธ์

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

นักศึกษายื่นเรื่องขอส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์

นักศึกษายื่นเรื่องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

ประกาศอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

วันสุดท้ายของการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์

วันสุดท้ายของการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

1 – 19 ส.ค. 65

1 – 19 ส.ค. 65

1 – 15 ก.ย. 65

16 ก.ย. 65

20 พ.ย. 65

20 ธ.ค. 65

2 – 10 ม.ค. 66

2 – 10 ม.ค. 66

1 – 28 ก.พ. 66

1 มี.ค. 66

3 พ.ค. 66

3 มิ.ย. 66

ปฏิทินกิจกรรม 2565

วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันอาศรมศิลป์ ครบรอบ 16 ปี และพิธีไหว้ครู

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

17 ต.ค. 65

ตลอดปี (เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2566)

ดาวน์โหลด คลิก