โครงการฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร

โครงการเพื่อการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมและเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม(น.ส.รัตนิน สุพฤฒิพาณิชย์, น.ส.แพรวพรสุขัษเฐียร)เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่มกราคม 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยกำลังความร่วมมือของชาวชุมชนเอง โดยมีสถาปนิกเข้าไปกระตุ้นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้ชุมชนสามารถมีบทบาทเป็นผู้กำหนดเป้าหมายของ ตนเองได้