ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาร่วมประกวดคลิปสั้น (Mojo: Mobile Journalism)

หัวข้อ

กิจการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองเก่าสงขลาให้ยั่งยืน

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท​
 • รองชนะเลิศ​ เงินรางวัล 5, 000​ บาท

เงื่อนไขการรับสมัคร

 1. เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
 2. สมัครเป็นทีม 3-4 คน
 3. มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม 1-2 คน
 4. เป็นผู้สนใจการผลิตสื่อสร้างสรรค์ และสนใจประเด็นการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า
 5. เป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดที่ไหนมาก่อน

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ

 1. รับสมัครเพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการโดยนำเสนอแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่
  30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 2. พบคณะกรรมการเพื่อรับทราบรับข้อมูลและเงื่อนไขการพัฒนางาน 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  ณ ร้านดอทเกม เมืองเก่าสงขลา เวลา 30 น.
 3. ตัดสินผลผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
 4. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับรางวัลในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ เมืองเก่าสงขลา

เกณฑ์การตัดสิน

ผลงานมีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีความทันสมัยและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ชม /ผู้ใช้งาน ตามประเด็นโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ   ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเป็นผลงานเพื่อใช้ในการสร้างการเรียนรู้และให้เกิดประโยชน์แก่เมืองเก่าสางขลาและคนสงขลา  รวมทั้งเป็นต้นแบบให้แก่เมืองเก่าอื่นๆในประเทศต่อไ

ส่งผลงานได้ที่

ประกาศทีมผู้ได้รับรางวัล

โครงการประกวดสื่อเพื่อการพัฒนาเมืองเก่าสงขลา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน สถาบันอาศรมศิลป์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมขับเคลื่อนให้กลุ่มภาคีเครือข่ายต่างๆ ชุมชน และเด็กเยาวชนในจังหวัดสงขลา ให้หันกลับมาเห็นคุณค่าภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมของตน เพื่อสร้างรากฐานความเข้มแข็งของเมืองที่มีอัตลักษณ์ของตนเองได้อย่างยั่งยืน ให้เป็นเมืองมรดกเรา ก่อนก้าวไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ตามที่นโยบายจังหวัดสงขลาได้วางเป้าหมายไว้และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินงานรวบรวมข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนรายชื่อ (Tentative list) ให้กับองค์กรยูเนสโก ซึ่งขณะนี้สถาบันฯมีเป้าหมายที่จะสร้างพลังการเรียนรู้และกระตุ้นจิตสำนึกการเห็นคุณค่าของเมืองให้กับเด็กเยาวชนคนสงขลา ด้วยการเรียนรู้ผ่านการประกวดการจัดทำสื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาเมือง เนื่องจากสื่อและเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของผู้คน และช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว สร้างความสนุกสนานและได้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเมืองเก่าสงขลาไปพร้อมกัน โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะนำไปประโยชน์จริง ตรงตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยมีวิธีดำเนินการ คือ

1. จัดการประกวดจัดทำสื่อคลิปสั้นmojo (mobile journalism) ในหัวข้อ กิจการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองเก่าสงขลาให้ยั่งยืน

2. จัดการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ได้แก่ ประเภทเกมออนไลน์หรือบอร์ดเกม (board game) ประเภทนวัตกรรมเทคโนโลยีแอปพลิเคชั่น หรืออื่นๆ ที่ช่วยพัฒนาหรือแก้ไข ปัญหาเมืองเก่าสงขลาให้น่าอยู่ โดยสามารถเลือกทำในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง คือ

การอนุรักษ์พัฒนาเมืองเก่าสงขลาให้คงคุณค่าความแท้ทางสถาปัตยกรรม หรือคงคุณค่าไว้ อย่างสมสมัย

• การสร้างสรรค์เมืองด้วยการทำธุรกิจ ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และรักษา คุณค่าวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของเมืองให้คงไว้

 1. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสการเห็นคุณค่าเมืองเก่าสงขลาให้แก่เด็ก เยาวชน และคนสงขลาในวงกว้างผ่านการผลิตสื่อ และการออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพเมืองเก่าสงขลาให้เข้มแข็ง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 1. ต้นแบบสื่อ และนวัตกรรมเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ที่สร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพเมืองเก่าสงขลา อย่างน้อย 3 ชิ้น ซึ่งสามารถขยายผลสู่การเรียนรู้แก่เมืองเก่าอื่นๆในประเทศต่อไปในอนาคต
 2. เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่เป็นฐานในการสร้างการเรียนรู้เรื่องพัฒนาเมืองเก่าสงขลา
 3. เกิดภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและสถาบันการศึกษา ในการขับเคลื่อนอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าสงขลา ให้เข้มแข็งและเป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป

จากการดำเนินโครงการดังที่กล่าวมาข้างต้น สถาบันฯ เห็นว่ามีวิสัยทัศน์และให้ความสำคัญกับจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองแห่งการศึกษาและมีรากวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ดังนั้นหากร่วมเป็นภาคีเครือข่ายสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรของท่านในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์คุณค่าและพัฒนาเมืองเก่าสงขลาแล้ว ยังเป็นการร่วมขับเคลื่อนเมืองเก่าให้เป็นทุนทางสังคมที่เข้มแข็งแก่ประเทศ ซึ่งสามารถขยายแนวทางสู่การพัฒนาเมืองเก่าของประเทศในพื้นที่อื่นๆได้อีกต่อไป

สื่อประชาสัมพันธ์