Workshop งานวิจัย Smart Modern Green Village โครงการบ้านสถาพร


สถาปนิกและอาจารย์ สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืน และ ทีมงานบริษัทสถาพร เอสเตท จำกัด  จัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านที่อยู่อาศัย และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมยั่งยืน (Green & Sustainable Architecture) ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญ ของการวิจัยการจัดทำโครงการบ้านสถาพร Smart Modern Green Village

เพราะ “หมู่บ้านจัดสรร” เป็นรูปแบบการอยู่อาศัยรูปแบบหนึ่งที่สอดคล้องกับสภาพสังคมเศรษฐกิจในเมือง และมีแนวโน้นที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่การสร้าง “หมู่บ้านจัดสรรที่ดี” ” ที่ประกอบด้วย บ้าน ย่าน ชุมชน ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรมนั้นถือว่าเป็นโจทย์ที่มีความท้าทาย และเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างสรรค์ “นวัตกรรม” และสร้าง “ต้นแบบบ้านจัดสรร” ที่ตอบโจทย์ความต้องการและอนาคตของสังคมไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการทำศึกษาวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองแนวคิดดังกล่าว


สถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับเกียตริจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  ได้แก่ รศ.ดร อรรจน์ เศรษฐบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมยั่งยืนและเทคโนโลยีอัจฉริยะ, คุณสุชน ทรัพย์สิงห์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม,  รวมทั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมชุมชน นำโดยอาจารย์ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ,  คณาจารย์พร้อมด้วยทีมสถาปนิก อาศรมศิลป์ เข้าร่วม  โดยมีทีมจากบริษัท สถาพร เอสเตท จำกัด  เข้าร่วมกิจกรรมจนจบกระบวนการ


โดยเริ่มจากร่วมรับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆหลังจากนั้นจึงแบ่งกลุ่มร่วมกันระดมความเห็นจากผังโครงการจริง จนได้ผังแสดงแนวคิดของแต่ละกลุ่มเพื่อนำเสนอ ต่อยอดความคิดกันอย่างสนุกสนาน  ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จัดว่าเป็นลักษณะเฉพาะของสถาบันอาศรมศิลป์ ซึ่งใช้วิธีการ Active Learning ซึ่งให้ผู้เข้าเรียนรู้ได้ทดลองใช้ประสบการณ์และการเรียนรู้แบบกลุ่มในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์


การ Workshop นัดแรกนี้  ทำให้คณะผู้ศึกษาวิจัยการออกแบบ  ตลอดจนเจ้าของโครงการฯ ได้มาเห็นภาพรวมกัน  จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  แสดงความคิดเห็น ระบุความต้องการ บนแผนผังจำลองของพื้นที่จริงที่จะสร้าง  เห็นและเข้าใจสภาพพื้นที่ และเห็นความสำคัญของการศึกษาเรื่องต่าง ๆ อย่างรอบด้านโดยมีผู้เชี่ยวชาญร่วมสังเกตการณ์และให้ความคิดเห็นตลอดกระบวนการ  ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการทำกระบวนการครั้งนี้ทางทีมสถาปนิกผู้วิจัยการออกแบบ จะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการออกแบบ ( Design Guideline) ให้กับโครงการฯต่อไป