ก้าวแรกสู่วิถีชุมชน

หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจชุมชนเหมือนเป็นคนใน
ทำให้ชุมชนรักคุณเหมือนญาติ

โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจการทำงานกับชุมชน และต้องการพัฒนาตนเองเพื่อสานพลังชุมชน อย่างเข้าถึงและเข้าใจ สามารถปลุกจิตสำนึกคนใุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนด้วยหัวใจที่ตื่นรู้ ผ่านชุดเครื่องมือ 4 ชุด ที่สถาบันอาศรมศิลป์พัฒนาและนำมาใช้อย่างต่อเนื่อง การอบรมครั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ทำงานจริงช่วงวันเสาร์อาทิตย์ จำนวน 4 สัปดาห์ รวม 48 ชั่วโมง 

ชุดเครื่องมือ

1

กิจกรรมแผนที่คนดี
(People Mapping)

กระบวนการค้นหาความดีในตัวบุคคล ที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนทัศนคติในการมองเห็นคุณค่าของคนในชุมชนร่วมกัน ส่งผลต่อการเติบโตทั้งทางกายและจิตกใจให้เห็นศักยภาพของตนเอง ในการร่วมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะ 
การสื่อสาร ทั้งการพูดและการจับประเด็นเขียนเพื่อฝึกการคิดอย่างมิวิจารณญาณ (Critical Thinking)

จำนวน 16 ชั่วโมง

2

กิจกรรมเรื่องเล่าชุมชนจากภาพ
(Community Photo Essays)

การวิเคราะห์ผลการลงพื้นที่ จากกิจกรรมแผนที่คนดี (People Mapping) การสังเคราะห์ประเด็นปัญหาในชุมชนจากการรับรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ สู่การวางแผนการทำงานให้ชุมชนเกิดความตระหนักรู้และเป็นเจ้าของปัญหา

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะ
การวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ประเด็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น วางแผนงาน และสร้างพลังการขับเคลื่อนสู่การแก้ปัญหาของชุมชนร่วมกัน

จำนวน 8 ชั่วโมง

3

กิจกรรมชุมชนสนทนา
(Community Dialogues)

การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของปัญหาในชุมชนและนำมาสู่การวางแผนและหาแนวทางแก้ไขพัฒนาชุมชนร่วมกัน

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะ 
การคิดวิเคราะห์  สุนทรียสนทนา การวางแผนงาน

จำนวน 16 ชั่วโมง

4

กิจกรรมแผนที่/สำรวจข้อมูลชุมชน
(Community Mapping)

สร้างแผนการดำเนินงานตามความสนใจ เพื่อพัฒนาชุมชนในมิติใหม่ ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนอย่างมืออาชีพ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ฝึกทักษะ
การคิดวิเคราะห์และการวางแผนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวน 8 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม (48 ชั่วโมง)

ราคาเต็ม 12,000 บาท
ลดเหลือ 8,000 บาท สำหรับผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาชุมชนหรือมีผลงานด้านการทำงานเพื่อสังคม 

ได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าร่วมโครงการครบทุกชุดการเรียนรู้

ติดต่อสอบถาม

ดร.วรพล อังกุรัตน์ โทร. 099 156 1798

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

Previous
Next