หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม จัดกิจกรรม “วัน ผสานสรรพศาสตร์” 25 สิงหาคม 2561 ณ สวนแสงอรุณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

วันผสานสรรพศาสตร์

  • 25 สิงหาคม 2561
  • ณ สวนแสงอรุณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

ความเป็นมา

สถาบันอาศรมศิลป์ เกิดจากการประสานประสบการณ์และความมุ่งมั่นของปราชญ์ ผู้รู้ นักการศึกษา สถาปนิกและนักวิชาการจากหลากหลายภาคส่วนที่ต้องการสร้างรุ่งอรุณแห่งการศึกษาใหม่ เป็นการศึกษาแบบองค์รวมที่หลอมรวมจิตวิญญาณและสำนึกของผู้คนกลับเข้าสู่วิถีธรรมชาติและวิถีแห่งอารยธรรมของบรรพบรุษ ในขณะเดียวกันก็ต้องเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยองค์ความรู้ร่วมสมัยจนกลายเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางเลือกที่สร้างแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาทั้งทักษะ สาระ และจิตวิญญาณ

การจัดการศึกษาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการสังคม เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่จะบ่มเพาะศาสตร์และศิลป์ไปพร้อมกับพัฒนาทักษะ ความรู้ในการประกอบสัมมาชีพเพื่อเกื้อกูลสังคม ความเป็นผู้มีจิตอาสาให้กับชุมชน สังคม และความสำนึกรับผิดชอบต่อท้องถิ่นชุมชน เกิดเป็นนวัตกรรมทางสังคมจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 6 ภาคี ได้แก่ สถาบันอาศรมศิลป์ วิทยาลุยกุมุทาลัย อาศรมศิลป์ โรงเรียนมีชัยพัฒนา แพทย์วิถีธรรม ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม และปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ซึ่งเป็นสำนักที่รวบรวมครูและองค์ความรู้ของแผ่นดินด้านต่างๆ ไว้ พร้อมบ่มเพาะลูกหลานให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาของสถาบันอาศรมศิลป์

กิจกรรม “วันผสานสรรพศาสตร์” 25 สิงหาคม 2561 จึงเป็นวันแห่งการผสานรวมศาสตร์อันทรงคุณค่าของแต่ละสำนักผ่านการรับฟัง “คำครู” จากทั้ง 6 ภาคี และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ “ดำนา” วิถีบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการบูรณาการองค์ความรู้และสะท้อนย้อนคิดถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสรรพสิ่ง

วัตถุประสงค์

  • รับฟัง “คำครู” พบปะเรียนรู้จากภาคีเครือข่าย 6 ภาคี
  • หารือ แลกเปลี่ยน เส้นทางการเรียนรู้ร่วมกัน 6 ภาคี
  • กิจกรรม “ลงแขก” ดำนานำความรู้สู่ผืนดินของนักศึกษาหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม

กำหนดการ “วัน...ผสานสรรพศาสตร์”

25 สิงหาคม 2561
ณ สวนแสงอรุณ อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

กิจกรรม

ส่วนที่ 1  นิทรรศการ/กิจกรรม แสดงอัตลักษณ์ภาคีเครือข่าย
ส่วนที่ 2  เวทีฟัง “คำครู” : เรียนรู้อัตลักษณ์ ซึมซับจิตวิญญาณ
ส่วนที่ 3  กิจกรรม “ดำนาสวนแสง” : ปฏิบัติการดำนาโดยชาวนาอาศรม

เสาร์ 25 สิงหาคม 2561

05.00-06.00 น. ออกกำลังกาย
09.00-09.30 น. กิจกรรม “ดำนาสวนแสง” ปฏิบัติการดำนาโดยชาวนาอาศรม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงเรียนรุ่งอรุณ
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 น. เวทีฟัง “คำครู” : เรียนรู้อัตลักษณ์ ซึมซับจิตวิญญาณ • สถาบันอาศรมศิลป์ - ตัวแทนครูจากสถาบันอาศรมศิลป์ • วิทยาลุยกุมุทาลัย อาศรมศิลป์ - ครูช่าง (ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง) • โรงเรียนมีชัยพัฒนา - อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ • แพทย์วิถีธรรม - ตัวแทนจากแพทย์วิถีธรรม • ศูนย์การเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ - ครูบาจ็อก (พระวีรยุทธ อภิวีโร) เศรษฐกิจพอเพียงวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม • ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย - อาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร
16.00-18.00 น. “ความรู้กลางนา” : นาลุ่ม นาทาม นาดอน วิถีชีวิตคนอยู่กับน้ำ อาจารย์ยักษ์ บรรยายกลางนา
17.00-19.00 น. “วิชาพ่อ แม่” เข้าครัวเตรียมอาหาร 4 ภาคร่วมกับ แม่ พ่อ • ตั้งวงรับประทานอาหารร่วมกัน • พูดคุย “ความรู้ก้นครัว” : พ่อ แม่ ลูกๆ เรียนรู้อะไรบ้างจากก้นครัว • ดนตรี และการแสดง (จากลูกๆ)

26 สิงหาคม 2561

05.00-06.00 น. ออกกำลังกาย
06.00-08.00 น. ลงแปลง “หัวคันนาทองคำ” • ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง • ปรับแปลงนาตามคำอาจารย์ (การบ้านอาจารย์ยักษ์)
08.00-09.00 น. เคารพธงชาติ
09.00-10.00 น. กระบวนการสรุป จัดการองค์ความรู้ “ทักษะ สาระ จิตวิญญาณ”
12.00-13.00 น. กตัญญูสถานที่ (เก็บอุปกรณ์-ทำความสะอาด) เดินทางกลับ

ประสานงาน (ยืนยันการเข้าร่วม)

• อาบอำไพ รัตนภาณุ (แตง)
089 216 2123
• เอื้อมพร ลอยประดิษฐ์ (นุ้ย) 
085 8123008

แผนที่การเดินทาง