ขอเชิญร่วมงานระพีเสวนา ครั้งที่ 11 ปี 2565 | Learning Innovation for Well-Being นวัตกรรมการเรียนรู้สู่วิถีสุขภาวะ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ระพีเสวนา” ครั้งที่ 11 ปี 2565 ในหัวข้อ นวัตกรรมการเรียนรู้สู่วิถีสุขภาวะ (Learning Innovation for Well-Being)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-17.00 น.

ผู้สนใจสามารถติดตามการขับเคลื่อน “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่วิถีสุขภาวะ” อย่างต่อเนื่องได้ที่ Facebook สถาบันอาศรมศิลป์

#Learning Innovation for Well-Being
#ระพีเสวนา

จัดโดย

ระพีเสวนา 65 logo

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ระพีเสวนา” ครั้งที่ 11 ปี 2565

จัดโดย สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ เครือข่ายวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันอาศรมศิลป์ ถนนพระราม 2 กรุงเทพฯ

สถาบันอาศรมศิลป์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กที่ประกอบด้วย    สำนักการศึกษาแบบองค์รวม สำนักสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสำนักการประกอบการทางสังคม ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการมาด้วยความตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญ ในการเป็นมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนสังคม ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ วิถีสุขภาวะในทุกมิติ ทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยผ่านกระบวนการแบบบูรณาการการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านได้แก่ การพัฒนาบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผสานกับโจทย์การปฏิบัติในสถานการณ์จริง กับกลุ่มเป้าหมาย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ตั้งแต่ระดับ ชั้นเรียน อนุบาล ประถม มัธยม สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เพื่อร่วมสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ และการเผยแพร่สู่การประยุกต์ใช้ต่อไป  ด้วยบทบาทดังกล่าว   จึงปรากฏเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ ภาคี เครือข่าย และพัฒนาไปด้วยกัน ในพื้นที่และบริบทต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถสร้างสรรค์   “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่วิถีสุขภาวะ”   ที่น่าสนใจ   และควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ปรากฎในเวทีวิชาการ  ดังที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันฯ และภาคีร่วมจัด ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ คือ “ระพีเสวนา” ครั้งที่ 11 (ปี พ.ศ.2565) : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนิทรรศการ ณ สถาบันอาศรมศิลป์ ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565  ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่วิถีสุขภาวะ” (Learning Innovation for Well-Being)

คนที่ 1

ตำแหน่ง, หน่วยงานต้นสังกัด
 

ข้อความคำโปรยคนที่ 1 แบบสรุป พร้อมรูป

Prof.Vicharn Panich, M.D.,

Medical Doctor, Education Philosopher and​ Chairman, Arsom Silp Institute of the Arts Council

Prof. Jonathan Silverman, Ed.D.,

Department of Education, Saint Michael’s College, USA,
2018 Vermont Art Educator of the year.

“นักการศึกษาจะต้องไม่ปฏิเสธต่อการเปิดใจรับวิธีการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นบุคคลที่มีความเอื้ออาทรและรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางจิตใจและสติปัญญา รวมทั้งการปลูกฝังทัศนะที่กว้างไกลเกี่ยวกับชีวิตและความยั่งยืน ไม่ใช่ภารกิจที่ง่าย และ “ศิลปะ” จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

Key note

พระธรรมพัชรญาณมุนี (ท่านพระครูชยสาโร)

เชิญร่วมรับฟัง (Online)
การแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ ในโอกาสงานพิธีประสาทปริญญาบัตร วันที่ 3 พ.ย. 2565 “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่สุขภาวะในความหมายที่แท้”

Prof. Kongjian Yu
(คณบดีและผู้ก่อตั้ง College of Architecture and Landscape, Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน)

Architecture & Learning City
การแสดงปาฐกถา มุมมองการพัฒนาเมือง

Learning Reform Innovation
เวทีเสวนา: ปฏิบัติการและผลกระทบของนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ วิถีสุขภาวะ
(Practices & Impact of Learning Innovation for Well-Being)

วิจารณ์ พานิช

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช
นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย
อุปนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์

วิวัฒน์ ศัลยกําธร

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร
กรรมการสภาสถาบันอาศรมศิลป์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

 • ระยะเวลาเปิดรับบทความ
  31 พฤษภาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
  ขยายเวลาเปิดรับบทความ ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2565
 • วันสุดท้ายของการเปิดรับบทความ
  31 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
  10 กันยายน 2565
 • ระยะเวลาปรับแก้บทความตามคำแนะนำ
  10-30 กันยายน 2565 
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความที่ปรับแก้ไขตามคำแนะนำแล้ว
  30 กันยายน 2565
 • ประกาศผลการพิจารณาบทความพร้อมลำดับการนำเสนอ
  10 ตุลาคม 2565 
 • เสนอบทความ
  3-4 พฤศจิกายน 2565
หมายเหตุ: บทความบางส่วนที่นำเสนอในงานระพีเสวนา ครั้งที่ 11
ปี 2565 อาจได้รับการพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอาศรมศิลป์ต่อไป

ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO
ติดต่อสอบถาม e-mail: [email protected]

ลงทะเบียน

การเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ไม่เสียค่าลงทะเบียน
การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (Onsite) อัตราท่านละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

การเสนอบทความ (Onsite) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
นิสิตนักศึกษา อัตรา 1,000 บาท
• อาจารย์ นักวิชาการ และอื่น ๆ อัตรา 2,500 บาท

*ATK สำหรับผู้ลงทะเบียน on-site
เพื่อเป็นการคัดกรอง และป้องกันการแพร่กระจายของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดความปลอดภัย แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ส่งผลตรวจ ATK และประวัติการฉีดวัคซีน 3 เข็ม ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน โดยทางผู้จัดงานจะจัดส่งลิงก์สำหรับส่งผลตรวจ ATK และประวัติการฉีดวัคซีน ให้ท่านทางอีเมลล์ที่ลงทะเบียน 2 วันล่วงหน้า ก่อนวันงาน

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ : 2350612913

*เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

กำหนดการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   นางโชติกา นิตยนันท์ e-mail: [email protected]
สถาบันอาศรมศิลป์
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

กำหนดการ

พฤหัสบดี  3 พฤศจิกายน 2565 

สถาบันอาศรมศิลป์

หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง