ขอเชิญร่วมงานระพีเสวนา ครั้งที่ 11 ปี 2565 | Learning Innovation for Well-Being นวัตกรรมการเรียนรู้สู่วิถีสุขภาวะ

รับลงทะเบียน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ระพีเสวนา” ครั้งที่ 11 ปี 2565 ในหัวข้อ นวัตกรรมการเรียนรู้สู่วิถีสุขภาวะ (Learning Innovation for Well-Being)

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-17.00 น.
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00-17.00 น.

ผู้สนใจสามารถติดตามการขับเคลื่อน “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่วิถีสุขภาวะ” อย่างต่อเนื่องได้ที่ Facebook สถาบันอาศรมศิลป์

#Learning Innovation for Well-Being
#ระพีเสวนา

จัดโดย

ระพีเสวนา

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “ระพีเสวนา” ครั้งที่ 11 ปี 2565

จัดโดย สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ เครือข่ายวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 3 ถึง วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันอาศรมศิลป์ ถนนพระราม 2 กรุงเทพฯ

                   สถาบันอาศรมศิลป์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขนาดเล็กที่ประกอบด้วย    สำนักการศึกษาแบบองค์รวม สำนักสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสำนักการประกอบการทางสังคม ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินการมาด้วยความตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญ ในการเป็นมหาวิทยาลัยร่วมขับเคลื่อนสังคม ไปสู่เป้าหมายเดียวกันคือ วิถีสุขภาวะในทุกมิติ ทั้งด้านกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยผ่านกระบวนการแบบบูรณาการการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านได้แก่ การพัฒนาบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผสานกับโจทย์การปฏิบัติในสถานการณ์จริง กับกลุ่มเป้าหมาย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ตั้งแต่ระดับ ชั้นเรียน อนุบาล ประถม มัธยม สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และเมืองในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  เพื่อร่วมสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ และการเผยแพร่สู่การประยุกต์ใช้ต่อไป  ด้วยบทบาทดังกล่าว   จึงปรากฏเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับ ภาคี เครือข่าย และพัฒนาไปด้วยกัน ในพื้นที่และบริบทต่างๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งสามารถสร้างสรรค์   “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่วิถีสุขภาวะ”   ที่น่าสนใจ   และควรให้การสนับสนุน ส่งเสริม ให้ปรากฎในเวทีวิชาการ  ดังที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสถาบันฯ และภาคีร่วมจัด ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ คือ “ระพีเสวนา” ครั้งที่ 11 (ปี พ.ศ.2565) : การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนิทรรศการ ณ สถาบันอาศรมศิลป์ ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565  ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่วิถีสุขภาวะ” (Learning Innovation for Well-Being)

Keynote speakers

คนที่ 1

ตำแหน่ง, หน่วยงานต้นสังกัด
 

ข้อความคำโปรยคนที่ 1 แบบสรุป พร้อมรูป

Prof.Vicharn Panich, M.D.,

Medical Doctor, Education Philosopher and​ Chairman, Arsom Silp Institute of the Arts Council

Prof. Jonathan Silverman, Ed.D.,

Department of Education, Saint Michael’s College, USA,
2018 Vermont Art Educator of the year.

“นักการศึกษาจะต้องไม่ปฏิเสธต่อการเปิดใจรับวิธีการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นบุคคลที่มีความเอื้ออาทรและรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางจิตใจและสติปัญญา รวมทั้งการปลูกฝังทัศนะที่กว้างไกลเกี่ยวกับชีวิตและความยั่งยืน ไม่ใช่ภารกิจที่ง่าย และ “ศิลปะ” จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

Key note

พระธรรมพัชรญาณมุนี (ท่านพระครูชยสาโร)

เชิญร่วมรับฟัง (Online)
การแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ ในโอกาสงานพิธีประสาทปริญญาบัตร วันที่ 3 พ.ย. 2565 “นวัตกรรมการเรียนรู้สู่สุขภาวะในความหมายที่แท้”

Prof. Kongjian Yu
(คณบดีและผู้ก่อตั้ง College of Architecture and Landscape, Peking University สาธารณรัฐประชาชนจีน)

Architecture & Learning City
การแสดงปาฐกถา มุมมองการพัฒนาเมือง

Learning Reform Innovation
เวทีเสวนา: ปฏิบัติการและผลกระทบของนวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ วิถีสุขภาวะ
(Practices & Impact of Learning Innovation for Well-Being)

ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย อุปนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร กรรมการสภาสถาบันอาศรมศิลป์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

  • ระยะเวลาเปิดรับบทความ
  • วันสุดท้ายของการเปิดรับบทความ
  • ประกาศผลบทความที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
  • ระยะเวลาปรับแก้บทความตามคำแนะนำ
  • วันสุดท้ายของการส่งบทความที่ปรับแก้ไขตามคำแนะนำแล้ว
  • ประกาศผลการพิจารณาบทความพร้อมลำดับการนำเสนอ
  • เสนอบทความ
หมายเหตุ: บทความบางส่วนที่นำเสนอในงานระพีเสวนา ครั้งที่ 11
ปี 2565 อาจได้รับการพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ในวารสารอาศรมศิลป์ต่อไป
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
วันที่ 10 กันยายน 2565  
วันที่ 10 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565  
วันที่ 30 กันยายน 2565  
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 
วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565

ขั้นตอนสำหรับผู้เขียน

Template การเขียนบทความ 1 (PDF, MSWord)
Template การเขียนบทความ 2 (PDF, MSWord)

ตัวอย่าง บทความ

ส่งบทความผ่านระบบ ThaiJO
ติดต่อสอบถาม e-mail: [email protected]

ลงทะเบียน

การเข้าร่วมรับฟังการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ไม่เสียค่าลงทะเบียน
การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (Onsite) อัตราท่านละ 2,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 

การเสนอบทความ (Onsite) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 
นิสิตนักศึกษา อัตรา 1,000 บาท
• อาจารย์ นักวิชาการ และอื่น ๆ อัตรา 2,500 บาท

*ATK สำหรับผู้ลงทะเบียน on-site
เพื่อเป็นการคัดกรอง และป้องกันการแพร่กระจายของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดความปลอดภัย แก่ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้เกี่ยวข้อง จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ส่งผลตรวจ ATK และประวัติการฉีดวัคซีน 3 เข็ม ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมงาน โดยทางผู้จัดงานจะจัดส่งลิงก์สำหรับส่งผลตรวจ ATK และประวัติการฉีดวัคซีน ให้ท่านทางอีเมลล์ที่ลงทะเบียน 2 วันล่วงหน้า ก่อนวันงาน

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ : 2350612913

*เมื่อมีการชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อลงทะเบียน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   นางโชติกา นิตยนันท์ e-mail: [email protected]
สถาบันอาศรมศิลป์
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

กำหนดการ

พฤหัสบดี  3 พฤศจิกายน 2565 

สถาบันอาศรมศิลป์

หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง