ชีวิตที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาของ รศ.ประภาภัทร นิยม
| สำนักข่าวชายขอบ

เผยแพร่ : 11 มกราคม 2560
ที่มา : สำนักข่าวชายขอบ : http://transbordernews.in.th/home/?p=11179 .

สถานศึกษามีหน้าที่พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นของโรงเรียนรุ่งอรุณจึงมุ่งนำพาผู้เรียนได้เ รียนรู้ความจริงในสังคม ซึ่งมีความกว้างและลึกของเรื่องราวแตกต่างกันไปตามวัยของผู้เรียน เช่น ในระดับมัธยม ใช้ปัญหาจริงในสังคม (Global Issues) เป็นโจทย์การเรียนรู้หรือโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งสาระวิชาการและวิชาชีวิต เป็นการฝึกฝนอย่างท้าทายบนการปฏิบัติการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำในบริบทจริงของสังคมที่ผู้เรียนต้องไปทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อรู้ถึงเหตุปัจจัยของปัญหา สภาพของปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไม่ตัดขาดตัวเองออกจากสังคม เห็นศักยภาพของตนเองที่จะทำประโยชน์ให้แก่สังคม