เพียงข้าวเมล็ดเดียว

“ค่าของชีวิตเป็นเพียงชีวิตเดียวเท่านั้น และจำเป็นต้องอยู่ท่ามกลางชีวิตทั้งหลาย รวมทั้งจำเป็นต้องอยู่ร่วมกัน โดยสาระสำคัญทางธรรมชาติเราแต่ละคนจึงหาได้มีความสำคัญเหนือกันและกันไม่

เมื่อเราแต่ละคนทำจิตใจให้สามารถลดละอคติเหลือน้อยลงไปได้เรื่อยๆแล้ว จะสามารถเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่า ชีวิตคนเราแต่ละคนนั้น แท้ที่จริงแล้วก็เปรียบเสมือนเมล็ดข้าวเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้นเอง ไม่ว่าพื้นนานั้นจะอุดมสมบูรณ์หรือแร้นแค้นเสื่อมโทรม ไม่ว่ารวงข้าวจะแต่ละรวงจะเปล่งปลั่งไปด้วยเมล็ดข้าวที่อวบอ้วนหรือทรุดโทรมและเต็มไปด้วยเมล็ดลีบ

ข้าวแต่ละเมล็ดก็ยังคงมีสภาพเป็นข้าวเมล็ดเดียวอย่างฝืนไม่ได้ แต่ในมุมกลับ หากปราศจากข้าวแต่ละเมล็ดเสียแล้ว ก็จะไม่มีข้าวรวงใด พื้นนาใด คงอยู่ได้บนพื้นแผ่นดินนี้”

ส่วนหนึ่งจากหนังสือเพียงข้าวเมล็ดเดียว