ธีรพล นิยม
สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน
| สยามรัฐ

หนังสือพิมพ์ออนไลน์ : สยามรัฐ
คอลัมน์ : ที่นี่ร่วมสมัย
เขียนโดย : เนติ โชติช่วงนิธิ
ฉบับวันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2557 

ที่มาhttp://www.siamrath.co.th/web/?q=ธีรพล-นิยมสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน