[อาศรมโสเหล่] ในวันที่โลกเปลี่ยน RESILIENT CITIES เมือง+คนที่ต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด

[อาศรมโสเหล่] ในวันที่โลกเปลี่ยน RESILIENT CITIES เมือง+คนที่ต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอด

สถาปนิกชุมและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จัดกิจกรรม อาศรมโสเหล่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพและวิชาการระหว่างบุคลากร ในหัวข้อ Resilient Cities นำโดยอาจารย์ ประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ประธานสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ คุณ ธนภรณ์ รวมไมตรี และคุณ กุลภัสสร์ พัฒนสุวรรณา จากสตูดิโอภูมิสถาปัตยกรรม ได้เล่าถึงคำนิยามของเมืองแห่งความยั่งยืน ที่จะเป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองเพื่อรับความเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้ก้าวทันเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเมืองนั้น ๆ และแชร์กรณีตัวอย่าง ของเมืองที่ได้ริเริ่มปรับตัว ให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง


Resilient Cities เป็นเมืองที่ประเมิน วางแผน และปรับตัว ไปตามสถานการณ์ และเป็นเมืองที่สามารถรับมือและฟื้นตัว จากเหตุการณ์ร้ายแรงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ ทั้งอย่างกระทันหัน (shock) และ ภาวะกดดัน (stress) ในระยะแรกจะมุ่งประเด็นไปที่ 3 ประเด็นหลัก 1. การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ 2. ภัยพิบัติตามธรรมชาติ 3. การก่อการร้ายในเมือง และในระยะต่อมาได้มีการปรับขยายหัวข้อให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบเมืองเพื่อให้รับกับความเปลี่ยนแปลงและปรับทิศทางไปสู่การพัฒนาเติบโตได้อย่างยั่งยืน