รศ.ประภาภัทร นิยม รับรางวัลนวัตกรผู้สร้างแรงบันดาลใจด้านการศึกษาอย่างมีคุณค่า

รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้รับรางวัล Inspirational Innovator 2017 ด้านการศึกษา รางวัลเพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ “ผู้สร้างแรงบันดาลใจและจิตสำนึกที่ดี” ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันนวัตกรรมแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์และผู้ก่อตั้งโรงเรียนรุ่งอรุณ ได้รับรางวัล Inspirational Innovator 2017 ด้านการศึกษา รางวัลเพื่อส่งเสริมและเชิดชูเกียรติ “ผู้สร้างแรงบันดาลใจและจิตสำนึกที่ดี” ให้เกิดขึ้นแก่สังคมไทย ผ่านการริเริ่มและลงมือทำ

รองศาสตราจารย์ประภาภัทรเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย ผู้พลิกมุมมองว่า

การเรียนรู้ที่แท้จริง คือ ต้องเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Learning) ไม่อาจแยกเป็นวิชาๆล้วนๆ โดยไม่ตอบโจทย์ชีวิตได้...
มนุษย์จะเรียนรู้กับสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต ซึ่งเป็นการเรียนรู้ให้ถึงคุณค่าแท้ ทั้งคุณค่าต่อตัวเอง ต่อผู้อื่น และต่อโลก...

 โดยลงมือทำจนเป็นที่ประจักษ์ผ่านโรงเรียนรุ่งอรุณ (20 ปี) และสถาบันอาศรมศิลป์ (10 ปี)

นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ประสบความสำเร็จ เช่น กระบวนการเรียนรู้ที่นำศิลปะเพื่อการพัฒนาภาวะภายในจิตใจมาเป็นฐานการเรียนรู้ เช่น หลักสูตรการเรียนรู้ MORE THAN ART “จริยศิลป์”, MORE THAN SPORT “ภูมิปัญญากีฬาไทย”, กระบวนการเรียนรู้ “โยนิโสมนสิการ” สะท้อนปัญญาสู่มิติคุณค่า (Wise Reflection) และชุดการเรียนรู้ Active Learning ที่ทำให้ครูผู้สอนนำพาเด็กเรียนอย่างใฝ่รู้ ตลอดจนชุดความรู้เพื่อให้พ่อแม่ได้นำใช้ในการเลี้ยงดูลูก เช่น กระบวนการกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่: เลี้ยงลูกดีวิถีไทย

ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ได้จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ค้นคิดพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ” เริ่มจัดการประกวดตั้งแต่ปี 2547 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้คิดค้นพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันและส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม ซึ่งมีการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์บนฐานความรู้ ตลอดจนจะเป็นการกระตุ้นให้สังคมไทยเกิดความตื่นตัวและสนใจนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดระบบนิเวศนวัตกรรมขึ้นในประเทศต่อไป

ในวันนวัตกรรมแห่งชาติ วันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติฯ ได้จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ค้นคิดพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ