อาศรมศิลป์ จับมือ วลัยลักษณ์ พัฒนาคุณภาพและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ

อาจารย์ประยงค์โพธิ์ศรีประเสริฐ  ประธานสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ และรองศาสตราจารย์ดร. กิจชัยจิตขจรวานิช คณบดี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับสาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์  เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพและสร้างเครือข่ายทางวิชาการ ด้านสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ อันจะนำไปสู่การยกระดับมาตรฐานการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้สอดคล้องกับวิชาชีพ และความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน  โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2567

อาศรมศิลป์ จับมือ วลัยลักษณ์

ทั้งนี้ ทั้งสองสถาบันจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การออกแบบเชิงปฏิบัติการ การทัศนศึกษา การอบรมสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษา การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา