สกอ. จับมือ ศึกษาศาสตร์ อาศรมศิลป์ จัด Learning Short Course การเรียนรู้แบบบูรณาการให้กับ “ครูคืนถิ่น”

สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาทางศึกศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์  ในฐานะ U_School Mentoring ให้การฝึกอบรมครูพัฒนาท้องถิ่น จาก 50 เขตกรุงเทพฯ ประจำปี 2562 ด้วย หลักสูตรการพัฒนาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) ยกระดับคุณภาพวิชาชีพ พลัง“ครู” หนุ่มสาว ให้ทำงานวิชาชีพอย่างเข้มข้นถึงคุณค่า เน้นการจัดการศึกษาแบบใหม่เชื่อมโยงมิติชุมชนสังคม รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 (เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2562)

ดร.สุภัทร  จำปาทอง  อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกเฟ้นครูผู้ร่วมโครงการจริงๆ อย่างน้อยประมาณ 10 ปี แต่คุ้มค่ากับการรอคอย เพราะเมื่อถึงวันนั้นเมื่อข้าราชการครูเก่าที่เกษียณไป เราจะได้ครูที่มีความพร้อม มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์แบบ หรือครูสายพันธุ์ใหม่ในอนาคต  

โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปัจจุบันเป็น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ได้กำหนดกรอบการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้สถาบันพัฒนาครูนำไปเป็นแนวทางการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความร่วมมือจาก สาขาวิชาทางศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์  ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีความสามารถและความพร้อมที่จะเป็นสถาบันพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพ พัฒนาท้องถิ่น (Induction  Period) ในฐานนะเครือข่ายความร่วมมือกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคนวิชาชีพครูเตรียมคนให้พร้อมกับอนาคต

ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตร์  รองอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์  ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จำลองชีวิตครูเพื่อสัมผัสการเป็นผู้เรียนอีกครั้ง  ผ่าน กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ “กิน เที่ยว เรียนรู้แบบบูรณาการ เชื่อมโยงสู่สาระ มาตรฐานตัวชี้วัด” 

สร้างจุดเปลี่ยนการเรียนรู้นอกห้องเรียน

กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ จุดเปลี่ยนการเรียนรู้สร้างเด็ก 4.0 ผ่านการยกระดับจิตวิญญาณ ครู  ด้วยกระบวนการเติมเต็มคุณลักษณะของครูที่มีความเข้าใจในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของท้องถิ่น มีความรัก ความผูกพันในสถานศึกษาและชุมชน มีแรงบันดาลใจในการเป็นครูมืออาชีพที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงมิติชุมชนสังคม  ร่วมกันมุ่งมั่นสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมาย เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นำการเรียนรู้เพื่อยกระดับสังคมดีขึ้นด้วยพลังคน เลือกพื้นที่การเรียนรู้ Learning  Space  ณ วัดอรุณราชวราราม และชุมชนวังเดิมบริเวณโดยรอบวัด เพื่อเปิดการเรียนรู้ให้กับครูได้สามารถเชื่อมโยงพื้นที่การเรียนรู้เชิงสังคม  ด้วยการแบ่งการเรียนรู้ภาคสนาม การออกแบบ Workshop  การจัดการความรู้ KM กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น กิจกรรม “จริยศิลป์”  ลอกลายครูเรียนรู้ความเป็นไทย , กิจกรรมแผนที่คนดี (People Mapping)  ซึ่ง “จริยศิลป์ เป็นชุดวิชาเพื่อการพัฒนาภาวะภายในเพื่อให้ครูได้สัมผัสตัวตนของตนเองที่ซ่อนอยู่ ผ่านงานศิลปะลอกลายครูจิตรกรรมผนังโบสถ์  โดยมี อาจารย์ผ่อง เซ่งกิ่ง ศิลปินชั้นครูด้านจิตรกรรมไทย นำบรรยายและจัดกระบวนการเรียนรู้  อีกทั้งยัง สร้างการเรียนรู้ที่จะพาให้ครูได้ฝึกมองเห็นความดีของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นคนเล็กคนน้อยที่สังคมเคยมองข้าม  ผ่านการฝึกฝนทักษะการฟัง อย่างลึกซึ้ง การจับประเด็นและบันทึกคุณค่าความดี  การเรียนรู้แบบกลุ่ม  และการสร้างสื่อสาธารณะอย่างเหมาะสม กับคนในพื้นที่ชุมชนวังเดิม ผ่านกิจกรรมแผนที่คนดี (People Mapping)

นอกจากนี้ยังฝึกทักษะผ่านการทดลองจริงเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างเป็นระบบ ด้วยการออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Learning Design) เชื่อมโยงสู่สาระ มาตรฐานตัวชี้วัด ออกแบบแผนการเรียนรู้บูรณาการกับสาระวิชาที่ตนเองสอน วิเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อการแลกเปลี่ยนร่วมกันในวันที่สองของการฝึกอบรม

“ครู ยุคนี้ ไม่ควรจะแยกส่วนระหว่างเนื้อหาทางวิชาการออกจากชีวิตห้องเรียน นักเรียน ไม่ควรแยกการเรียนรู้ออกจากชุมชนท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ยุคนี้ไม่ควรแค่สอนเพียง อ่านออก เขียนได้ เท่านั้น แต่จะต้อง อ่านออก เขียนได้ คิดเป็น วิเคราะห์เป็น ตระหนักรู้ มีจิตสำนึก”
ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์
นักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์​

เสียงสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้

   “มั่นใจในการสอนแบบเชื่อมโยง วิชาภาษาไทยเชื่อมกับศิลปะประวัติศาสตร์ สถานที่จริงคือตำรา การที่คนเราจะเข้าใจอะไรแบบแท้จริงต้องมาสัมผัส ครูต้องเปลี่ยนบทบาท ไม่สอนแบบเดิม  สอนแบบใหม่ คือ การตั้งคำถามให้นักเรียนวิเคราะห์เป็นสังเคราะห์ได้  กิจกรรมแผนที่คนดี (People Mapping) ทำผมได้เทคนิคปรับใช้กับเด็ก สัมผัสใจเด็ก รู้ตัวตนของเด็กให้แท้จริง เพื่อให้เด็กกล้าเรียน กล้าที่จะเปิดโลกการเรียนรู้ใหม่ไปกับเรา”
นายทรงกลด เจนจิรวรกานต์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
“กระบวนการพาเราแลกเปลี่ยนความรู้ แบบไม่เป็นทางการ แต่ได้ข้อมูลการเรียนรู้ของเพื่อนครูด้วยกันที่เป็นประโยชน์ต่อเรามาก ๆ ได้เทคนิคการรับข้อมูลจากเด็ก ว่าเด็กได้เรียนรู้อะไร รู้สึกอย่างไร ที่มากกว่าเพียงแค่ถาม ว่า เข้าใจไหม ? ได่แรงบันดาลใจที่จะกลับไปวัดผลการเรียนรู้ของเด็กจากความเข้าใจ ไม่วัดด้วยความรู้ข้อสอบ เพียงอย่างเดียว เพราะความรู้สึกของเด็กจะฝังลึกในตัวตนของเด็กจริง ๆ ได้ทดลองทำแผนการสอนด้วยตนเอง แตกย่อยแต่ละประเภทของสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ ASK นำไปปรับใช้กลับการเขียนแผนการสอนได้เลย”

นางสาวณิชาภัทร บุญยะผลานันท์
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
“ได้ย้ำกับตัวเองว่า การเป็นครูต้องมีความรู้ความสามารถสูงและสามารถพาผู้เรียนเชื่อมโยงความคิดได้ บูรณาการนั้น ต้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงของนักเรียน การได้ลงสัมผัสชุมชน เด็กต้องได้เรียนรู้ไปพร้อมกับวิชาการ การบูรณาการนั้นคือ ชีวิตจริง เพราะชีวิตจริงเราไม่สามารถนำวิชาใดวิชาหนึ่งไปใช้ได้เพียว ๆ เราต้องผสมผสาน จะทำให้ใช้ชีวิตได้ตรงกับความเป็นจริง เป็นธรรมชาติ และได้ประโยชน์ “จริยศิลป์” พาเราให้เข้าใจการเรียนรู้จากใจและกายของเราก่อน เพราะการเรียนรู้ผ่านจิตใจมากกว่าผ่านสมองนั้นจะทำให้เกิดสำนึกใหม่ จะต้องกลับไปออกแบบการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ให้เด็กสัมผัสรับรู้ที่ใจก่อน ปรับที่ใจ รู้สึกถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในสถานการณ์สำคัญของชีวิตเด็ก จะต้องพาออกนอกสถานที่ และพบปะผู้คน”
นางสาวนภาพร บัวน้อย
วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
“เปลี่ยนแปลงการสอน มั่นใจมากขึ้นที่จะกล้าประยุกต์ให้เด็กได้ออกไปสัมผัสสถานที่ต่าง ๆ ให้เด็กทำสื่อ
สะท้อน ออกมาถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้หลากหลายรูปแบบ พบว่าจิตนาการเกิดได้จากการสัมผัสจริง เราต้องใช้สื่อเทคโนโลยีมาช่วยเปิดโลกการเรียนการสอน เด็กต้องได้ฝึกสื่อสาร สัมภาษณ์ให้ได้ประเด็น เกิดความเข้าใจ สิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่อง คน สังคม จะบูรณาการวิชาภาษาไทยที่สอนกับสังคม ศิลปะ วัฒนธรรมการเป็นอยู่ เด็กจะต้องได้เขียนเรียบเรียง ความเรียงจากเรื่องจริงที่ได้พบเจอผู้ตน วิชาภาษาไทยที่สอนอยู่จะกลับไปเปลี่ยนแปลง”
นายเชาว์วัฒน์ ดีดอม
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม