สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนินเปิด ลานกีฬาพัฒน์ แห่งที่ 2

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระดำเนิน เปิด ลานกีฬาพัฒน์ แห่งที่ 2 ณ ลานกีฬาพัฒน์  บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช แยกอุรุพงษ์ เขตราชเทวี  โดยมีนายธีรกุล  นิยม รองอธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ พร้อมด้วย นายประยงค์ โพธิ์ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักศึกษา และสถาปนิก ถวายการต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมา

“ลานกีฬาพัฒน์”  มีความหมายว่า ลานกีฬาเพื่อความเจริญ  เป็นพื้นที่สนับสนุนการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรม สันทนาการ กีฬา พัฒนากิจกรรมเพื่อสาธารณะชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลและชุมชนอย่างยั่งยืนสืบสานคุณค่าของภูมิปัญญากีฬาไทยให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของประชาชนในยุคปัจจุบัน  อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  

โครงการ “ลานกีฬาพัฒน์” เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ในพื้นที่ 2 แห่ง คือ ลานกีฬาพัฒน์ 1 บริเวณพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจั่น เขตบางกะปิ และ ลานกีฬาพัฒน์ 2 บริเวณพื้นที่ใต้ทางพิเศษศรีรัช แยกอุรุพงษ์ เขตราชเทวี  ลานกีฬาพัฒน์ 2 มีเนื้อที่ 12 ไร่ 43 ตารางวา เดิมเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายเล่นกีฬา ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจกรรมของชุมชมดั้งเดิม แต่มีสภาพเสื่อมโทรม เนื่องจากขาดการบำรุงรักษา พื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะจัดสร้างลานกีฬาพระราชทานเป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจของคนในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง

สถาบันอาศรมศิลป์  ดำเนินงานโครงการลานกีฬาพัฒน์ 2 ร่วมกับภาคีเครือข่าย สถาปนิก  บริษัท ฉมา จำกัด  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง “ลานกีฬาพัฒน์” โดยได้ออกแบบและก่อสร้างให้เป็นไปตามแนวพระราชดำริ เพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัย ตลอดจนคนพิการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และก่อสร้างอาคารหลัก 2 อาคาร ประกอบด้วย (1) อาคารเรือใบ โดยนำเรือใบซุปเปอร์มดมาจัดแสดงที่บริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อเป็นเอกลักษณ์ และอาคารอเนกประสงค์ ที่สามารถใช้จัดประชุมและจัดกิจกรรมของชุมชนได้ 

สื่อที่เกี่ยวข้อง