รับสมัคร ภูมิสถาปนิก (Junior Landscape Architect)

โครงการวัดบันดาลใจ

2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภูมิสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถออกแบบวางผังบริเวณ ภูมิทัศน์
  • สามารถใช้โปรแกรม AutoCad / Photoshop / Sketch up / V ray /Illustrator/ Microsoft office
  • เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับวัด
  • มีความเปิดกว้าง รับฟังผู้อื่น ทำงานเป็นทีม และมีการสื่อสารที่ดี
  • สามารถเดินทางลงพื้นที่ทำงานร่วมกับวัดและชุมชน ในต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้านได้

สนใจสอบถามหรือติดต่อส่งใบสมัคร

02-4904742

089-672-3791

benze_nee@hotmail.com