เรื่อง เชิญชวนเสนองานถอดองค์ความรู้ การผลิตสื่อ และการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม ระยะที่ 2 : แม่ครูหัวใจใหม่