หลักสูตรศึกษาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปี 2561

รอบที่ 1 / 2561

1. การสอบจะเริ่มเวลา 8.30 น. ขอให้ผู้สมัครมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา อย่างน้อย 30 นาที  
2.ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย แสดงต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบและวางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบ

รอบที่ 2 / 2561