การประกวดแบบศิลปะ เพื่อปลูกปัญญาสังคม : หัวข้อ เบิกอัตลักษณ์เชียงคาน ด้วยศิลปะ 3 มิติ ที่สะท้อนวัฒนธรรมและชุมชน

เปิดสำหรับผู้สนใจทั่วไป

อพท.พื้นที่พิเศษเลย ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวดแบบศิลปกรรม 3 มิติในหัวข้อ  เบิกอัตลักษณ์เชียงคาน ด้วยศิลปะ 3 มิติ ที่สะท้อนวัฒนธรรมและชุมชน  เพื่อร่วมสร้างการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเมืองเชียงคาน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 26 เมษายนนี้

เชียงคาน จังหวัดเลย เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต อันมีอัตลักษณ์ และมีบรรยากาศของเมืองที่เป็นไปอย่างช้าๆ เป็นลักษณะเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวที่รักความสงบเงียบเรียบง่าย อย่างไรก็ตาม ด้วยแรงกระตุ้นของการท่องเที่ยวในปัจจุบันทำให้เมืองมีความเจริญขึ้น การพัฒนาส่งผลให้เกิดสภาพความเปลี่ยนแปลงต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การรับรู้คุณค่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่เปลี่ยนไป  แหล่งท่องเที่ยวในเชียงคานยังมีลักษณะกระจุกตัว ได้รับความนิยมเฉพาะบางส่วนเท่านั้น ส่วนชุมชนด้านเหนือไม่อยู่ในความสนใจจากนักท่องเที่ยว

โครงการสื่อความหมายด้วยศิลปะเพื่อการท่องเที่ยวสร้างสรรค์

โดย อพท. เลย และสถาบันอาศรมศิลป์ ตระหนักถึงปัญหาอันเป็นอุปสรรคสำคัญต่อความยั่งยืนของการท่องเที่ยว จึงร่วมมือกับชุมชนเชียงคานด้านเหนือ ในการบริหารจัดการพื้นที่ให้สามารถดำรงอยู่และได้รับการสนับสนุนเพื่อให้ชุมชนสามารถรักษาสืบสานมรดกวัฒนธรรมให้คงอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการพื้นที่ให้มีความน่าสนใจ และน่าเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงเป็นสื่อที่สามารถเชื่อมโยงคุณค่าของชุมชนกับประสบการณ์การท่องเที่ยว ที่ให้ทั้งความเพลิดเพลิน และปลูกฝังสำนึกรักษามรดกวัฒนธรรมอันมีคุณค่าของชุมชนแก่ผู้มาเยือน

แนวคิดการออกแบบ

เบิกอัตลักษณ์เชียงคาน ด้วยศิลปะ 3 มิติ ที่สะท้อนวัฒนธรรมและชุมชน

การอ้างอิงเพื่อใช้ออกแบบ

(สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

1. พญานาค
2. ฮูปแต้ม
3. ดอกเทียนผึ้ง (ผาสาดลอยเคราะห์)
4. ไผ่ข้าวหลาม
5. สีสันศิลปะพื้นถิ่น ในแบบของเชียงคาน

ประเภทผลงาน

ผลงานศิลปกรรม 3 มิติ เช่น ประติมากรรม ศิลปะการจัดวาง สื่อผสม และศิลปะ หรือผลงานการออกแบบอื่น ๆ จำนวน 2 ชิ้นงานที่สามารถนำไปทำได้จริง ประกอบด้วย ผังบริเวณและรูปด้าน 2 ด้าน

สถานที่ติดตั้งผลงาน

บริเวณถนนริมโขง ซอย 0-6 และ/หรือทางเดินริมโขง ซอย 2-3

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 2 ภาพ โดยผลงานนั้นต้องไม่เคยเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 2. ไม่จำกัดวัสดุของผลงาน
 3. สามารถเสนอขนาดของผลงานได้ตามการพิจารณาของผู้เสนอ โดยคำนึงถึงบริบท และสภาพแวดล้อมของพื้นที่
 4. ดูแลรักษาง่าย โดยเจ้าของผลงานทุกชิ้นต้องเสนอคำแนะนำในการบำรุงรักษา
 5. ผลงานที่ส่งประกวด จะต้องระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งแจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับ ชิ้นงานได้แก่ ชื่อผลงาน คำอธิบายที่มาหรือแรงบันดาลใจ พอสังเขป และความหมายของผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 6. ผลงานการประกวด ต้องเป็นขนาด A1 (1189 mm x 841 mm) ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ pdf โดยความละเอียดอย่างน้อย 150 dpi
 7. ผลงานที่ชนะเลิศสามอันดับแรก ให้ถือเป็นสิทธิ์ของ อพท.พื้นที่พิเศษเลย และสถาบันอาศรมศิลป์
 8. ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลงานทั้งหมดด้วยตนเอง
 9. ผลงานที่ได้รับเลือก อาจไม่ถูกนำไปใช้งานจริง หรือ อาจต้องได้รับการปรับปรุงแบบตามความเหมาะสมจากข้อแนะนำของกรรมการผู้ตัดสิน โดยจะให้เครดิตชื่อผู้ชนะการประกวด ณ สถานที่ติดตั้งผลงาน)

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันศุกร์ 26 เมษายน 2562 เท่านั้น
 • ประกาศผลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ทาง www.arsomsilp.ac.th

รางวัล

เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

การผลงาน

1.กรอกข้อมูลใบสมัคร
2.ส่งผลงานมาที่ palmpatiharn@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สตูดิโออนุรักษ์ สาขาวิชาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
โทร. 02 490 4748 ต่อ  147  ติดต่อ คุณปาล์ม  081 251 6614  หรือ palmpatiharn@gmail.com

สื่อประชาสัมพันธ์