ขอเชิญร่วมงานระพีเสวนา ครั้งที่ 10 วิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 | Transformative Learning การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

ระพีเสวนา

ภาคีสนับสนุน

งานระพีเสวนา วิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562

จัดโดย สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดี  28 พฤศจิกายน 2562  
เวลา  08.15 – 17.00 น. ณ สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทย ตลอดจนนานาประเทศ ร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายนักวิจัยถ่ายทอดแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย ที่มุ่งเป้าหมายของการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เกิดความเข้าใจ ฝึกฝนการใคร่ครวญ สะท้อนย้อนดูตน จนตระหนักรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้จักและรู้จากภายในของตนเองจนก่อให้เกิดลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน

Keynote speakers

Nimrod-Sheinman

Nimrod Sheinman, N.D.

Director, Israel Center for Mindfulness in Education, Israel

Prof.Vicharn Panich, M.D.,

Medical Doctor, Education Philosopher and​ Chairman, Arsom Silp Institute of the Arts Council

Prof. Jonathan Silverman, Ed.D.,

Department of Education, Saint Michael’s College, USA,
2018 Vermont Art Educator of the year.

Panelists

Miss​ Abampai​ Ratnabhanu

Student, Arsom Silp Institute of the Arts

Mr.Sonam​ Lhundup

Alumni, Arsom Silp Institute of the Arts

เฌอปรางค์

Miss Cherprang Areekul

Alumni, Roong Aroon School

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

ผู้สนใจกรุณาส่ง Abstract (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 กันยายน 2562  
และ เมื่อได้รับการตอบกลับ ขอให้นำส่ง Full paper (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562   

รายละเอียดการส่งบทคัดย่อและฉบับเต็ม
Template การเขียนบทความ
ตัวอย่าง บทความ

ส่งบทความมาทางอีเมล
arsom.journal@arsomsilp.ac.th

ลงทะเบียน

Regular อัตรา 1,500 บาท (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)
Walk in อัตรา 2,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อลงทะเบียน

arsom.journal@arsomsilp.ac.th  

คุณรัตนภรณ์
คุณธันยพร
(ผู้ดูแลระบบลงทะเบียน)

สถาบันอาศรมศิลป์
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

02-490-4748-54 ต่อ 110 และ 105 
Mobile : 086-340-2900

กำหนดการ

พฤหัสบดี  28 พฤศจิกายน 2562 

สถาบันอาศรมศิลป์

หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง