ขอเชิญร่วมงานระพีเสวนา ครั้งที่ 10 วิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562 | Transformative Learning การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

ปิดรับลงทะเบียน

ขอขอบพระคุณในทุกความสนใจในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ระพีเสวนา ครั้งที่ 10 ในหัวข้อ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากขณะนี้มีผู้สนใจลงทะเบียนครบตามจำนวนที่เปิดรับได้แล้ว สถาบันอาศรมศิลป์ จึงขอปิดรับลงทะเบียน ณ บัดนี้

ผู้สนใจสามารถติดตามการขับเคลื่อน “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” อย่างต่อเนื่องได้ที่ Facebook สถาบันอาศรมศิลป์

#TransformativeLearning
#ระพีเสวนา

ระพีเสวนา

ภาคีสนับสนุน

งานระพีเสวนา วิชาการนานาชาติ ประจำปี 2562

จัดโดย สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดี  28 พฤศจิกายน 2562  
เวลา  08.15 – 17.00 น. ณ สถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพฯ

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกับ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานประชุมทางวิชาการขึ้นในหัวข้อ “การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” (Transformative Learning) เพื่อเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทย ตลอดจนนานาประเทศ ร่วมกันเสริมสร้างเครือข่ายนักวิจัยถ่ายทอดแนวคิดและระเบียบวิธีการวิจัย ที่มุ่งเป้าหมายของการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) ที่ผ่านการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เกิดความเข้าใจ ฝึกฝนการใคร่ครวญ สะท้อนย้อนดูตน จนตระหนักรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างลึกซึ้ง เรียนรู้จักและรู้จากภายในของตนเองจนก่อให้เกิดลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้อย่างยั่งยืน

Keynote speakers

Nimrod Sheinman, N.D.

Director, Israel Center for Mindfulness in Education and Founder of the International Soul of Education Initiative
 

การสอนและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง 

“น่าเสียดายที่การศึกษาในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่ เป็นเพียงเรื่องของการถ่ายทอดทฤษฎี ความรู้ และข้อมูล ที่นักเรียนต้องเรียนเป็นวิชาบังคับในชั้นเรียน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จทางวิชาการ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะเดียวกับโรงงานผลิตสินค้าจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องมีกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษา”

Prof.Vicharn Panich, M.D.,

Medical Doctor, Education Philosopher and​ Chairman, Arsom Silp Institute of the Arts Council

Prof. Jonathan Silverman, Ed.D.,

Department of Education, Saint Michael’s College, USA,
2018 Vermont Art Educator of the year.

“นักการศึกษาจะต้องไม่ปฏิเสธต่อการเปิดใจรับวิธีการใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเติบโตเป็นบุคคลที่มีความเอื้ออาทรและรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตทางจิตใจและสติปัญญา รวมทั้งการปลูกฝังทัศนะที่กว้างไกลเกี่ยวกับชีวิตและความยั่งยืน ไม่ใช่ภารกิจที่ง่าย และ “ศิลปะ” จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง”

Panelists

Miss​ Abampai​ Ratnabhanu

Student, Arsom Silp Institute of the Arts

Mr.Sonam​ Lhundup

Alumni, Arsom Silp Institute of the Arts

เฌอปรางค์

Miss Cherprang Areekul

Alumni, Roong Aroon School

Lapisara Pengsakul

Miss Lapisara Pengsakul

Student, Thammasat University

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ

ผู้สนใจกรุณาส่ง Abstract (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 กันยายน 2562  
และ เมื่อได้รับการตอบกลับ ขอให้นำส่ง Full paper (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562   

รายละเอียดการส่งบทคัดย่อและฉบับเต็ม
Template การเขียนบทความ
ตัวอย่าง บทความ

ส่งบทความมาทางอีเมล
[email protected]

ลงทะเบียน

Regular อัตรา 1,500 บาท (ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562)
Walk in อัตรา 2,000 บาท

ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สถาบันอาศรมศิลป์ สาขาถนนประชาอุทิศ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ : 2350612913  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อลงทะเบียน

คุณรัตนภรณ์
คุณธันยพร
(ผู้ดูแลระบบลงทะเบียน)

สถาบันอาศรมศิลป์
เลขที่ 399 ซอยอนามัยงามเจริญ 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

02-490-4748-54 ต่อ 110 และ 105 
Mobile : 086-340-2900

กำหนดการ

พฤหัสบดี  28 พฤศจิกายน 2562 

สถาบันอาศรมศิลป์

หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง