ด้านสถาปัตย์

ด้านสถาปัตย์


บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี

BAAN LUANG RAJAMAITRI (HISTORIC INN) | Participatory Architecture for Changes การร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารเก่าเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาชุมชนประวัติศาสตร์

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สัปปายะสภาสถาน

สถาปัตยกรรมรัฐสภาที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสังคมไทย เพื่อการฟื้น “ขวัญ” และจิตวิญญาณของคนในชาติ เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง “รัฐ” และ “ประชาชน”
1 2