วิดีโอ

สื่อในรูปแบบวิดีทัศน์ที่จัดทำโดยสถาบันอาศรมศิลป์
สามารถดูในรูปแบบ Playlist ต่อได้ที่ Youtube Arsomsilp Channel (คลิก)

วิดีโอ


โครงการฟื้นฟูชุมชนริมน้ำจันทบูร

โครงการเพื่อการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมและเป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม(น.ส.รัตนิน สุพฤฒิพาณิชย์, น.ส.แพรวพรสุขัษเฐียร)เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่มกราคม 2552 มาจนถึงปัจจุบัน ด้วยกำลังความร่วมมือของชาวชุมชนเอง โดยมีส
1 2