ถนนเรียนรู้คู่วัฒนธรรม ชุมชนเก้าห้อง ถนนหนองจิก

โดย ชุมชนเก้าห้อง ถนนหนองจิก นางงาม กลุ่มโรงเรียนภาคีในพื้นที่เมืองสงขลา และสถาบันอาศรมศิลป์

ชุดการเรียนรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดก ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งสถาบันอาศรมศิลป์ร่วมทุนกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)