ถนนเรียนรู้คู่วัฒนธรรม ชุมชนเก้าห้อง ถนนหนองจิก

ชุดการเรียนรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดก ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งสถาบันอาศรมศิลป์ร่วมทุนกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

โดย ชุมชนเก้าห้อง ถนนหนองจิก นางงาม กลุ่มโรงเรียนภาคีในพื้นที่เมืองสงขลา และสถาบันอาศรมศิลป์

ชุดการเรียนรู้นี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดก ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็งสู่การเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งสถาบันอาศรมศิลป์ร่วมทุนกับส􀄞ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง กรกฎาคม ๒๕๖๑
พิมพ์ครั้งที่สอง มีนาคม ๒๕๖๒
ISBN : 978-616-7923-09-3
คณะผู้วิจัย
อภิษฎา ทองสอาด
วรลักษณ์ ชูก􀄞ำเนิด
รุจนี เอ้งฉ้วน
ผู้ช่วยวิจัย
สงวนศรี ตรีเทพปฏิมา
ออกแบบและจัดท􀄞ำรูปเล่ม
โสภณ สุกแสงแก้ว
จัดพิมพ์โดย
สถาบันอาศรมศิลป์