สามหลักผสมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวในบ่อยาง

กรอบหลักสูตรท้องถิ่น ชมรมรักษ์ถิ่นสงขลา

เด็กสงขลา เราเป็นใคร? เราจะสร้างประโยชน์ให้กับสงขลาได้อย่างไร?

กรอบหลักสูตรท้องถิ่นนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้คุณค่าเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดก ภายใต้ชุดโครงการวิจัย การส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างพลังท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมคุณค่า “เมืองเก่าสงขลา” ให้เข้มแข็งสู่การเป็นมรดกโลก ซึ่งสถาบันอาศรมศิลป์ร่วมทุนกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)